Καύσιμα: μέτρα για λαθρεμπόριο και απελευθέρωση αγοράς ανακοίνωσαν ΥΠΕΚΑ-ΥΠΑΝ

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την απελευθέρωση της αγοράς των υγρών καυσίμων ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και ΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την απελευθέρωση της αγοράς:

* Αίρονται κάθε είδους περιορισμοί, με την εξομοίωση του καθεστώτος μεταφοράς καυσίμων των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Πρατηρίων) και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, και προβλέπεται η χρήση υπηρεσιών τρίτων (μεταφορέων) για τη διακίνηση καυσίμων για λογαριασμό των ανωτέρω κατόχων άδειας.

* Επιτρέπεται στα ανεξάρτητα πρατήρια να χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων τους ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

* Επιπλέον μπορούν να μισθώνουν βυτιοφόρα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης χωρίς την προϋπόθεση της κατοχής των ιδιόκτητων βυτιοφόρων, ενώ επιτρέπεται σε κάθε βυτιοφόρο ανεξαρτήτως μεγέθους, που πραγματοποιεί για λογαριασμό τους μεταφορά, να εισέρχεται σε διυλιστήρια και φορολογικές αποθήκες για να μεταφέρει καύσιμα με το δικό τους εμπορικό σήμα (ή του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς).

Τα παραπάνω εφαρμόζονται υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνες αστυνόμευσης και ασφαλείας για την μεταφορά καυσίμων.

Για το σκοπό αυτό, όλα τα βυτιοφόρα και τα ρυμουλκούμενα τους οφείλουν να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας, καθώς και πιστοποιητικό επικίνδυνου φορτίου ADR για το όχημα και τον οδηγό του (για όποια καύσιμα απαιτείται το πιστοποιητικό αυτό για τη μεταφορά τους).

Η προσδοκώμενη απελευθέρωση της αγοράς, με τις άρσεις των περιορισμών στη μεταφορά καυσίμων και την ταυτόχρονη διασφάλιση μέτρων ασφάλειας και ελέγχου, αναμένεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και να συμβάλλει θετικά στη μείωση των τιμών των καυσίμων με ορατά οφέλη στην τελική κατανάλωση.

Όπως ανέφερε και ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, θέλω να τονίσω και εγώ από την πλευρά και του ΥΠΕΚΑ, πως είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά και να εφαρμόσουμε άμεσα κάθε απαραίτητο διαρθρωτικό μέτρο. Οι ενέργειες αυτές δεν αποτελούν μια τυπική δέσμευση που προκύπτει από τις άμεσες υποχρεώσεις. Είναι καθήκον μας προς την αγορά και κυρίως προς τον δοκιμαζόμενο Έλληνα πολίτη.»

—Όσον αφορά στο λαθρεμπόριο:

Εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

* Έως τα μέσα Νοεμβρίου θα εκδοθεί η απόφαση για την τοποθέτηση συστημάτων GPS σε όλα τα μέσα μεταφοράς καυσίμων (βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά μέσα).

* Η τοποθέτηση ιχνηθετών, για τους οποίους αναμένεται η σχετική προκήρυξη μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

* Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου αναμένεται το τελικό πόρισμα για την ενοποίηση των προδιαγραφών πετρελαίου κίνησης – πετρελαίου θέρμανσης.

—Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών

Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη ολοκληρώσει τη δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου Νόμου για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, που αφορά στην υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη-Μέλη.

Με την τροποποίηση της υφιστάμενης Νομοθεσίας (άρθρα 12 και 13,ν. 3054/2002) ενισχύεται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης αποτελεσματικότερου Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων, συμπληρωματικού του μηχανισμού κρίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις:

Παραμένουν υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης οι εισαγωγείς αργού, ή ημικατεργασμένων, ή πετρελαιοειδών προϊόντων και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα. Επίσης, το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας παραμένει στις τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.

Για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης, με Προεδρικό Διάταγμα, Ανώνυμης Εταιρίας μη κερδοσκοπικού σκοπού (Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων – ΚΦΔΑ), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός της θα είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου και θα λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος.

Ο Φορέας αυτός, λόγω της φύσεως και του χαρακτήρα του, αναμένεται να έχει τη δυνατότητα τήρησης αποθεμάτων ασφάλειας, έναντι καθορισμένου τιμήματος με ευνοϊκότερους για τους υπόχρεους οικονομικούς όρους. Το οικονομικό όφελος από την τήρηση αποθεμάτων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην τελική τιμή των καυσίμων και συνολικότερα στο ενεργειακό κόστος.

Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στους υπόχρεους φορείς να μεταβιβάζουν ένα ποσοστό της υποχρέωσής τους σε οικονομικούς φορείς ή Κεντρικούς Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ) άλλων Κρατών-Μελών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας. Το κόστος τήρησης των αποθεμάτων γίνεται ο κυριότερος παράγοντας για την προσέλκυση και διατήρηση αποθεμάτων.

Προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα έως € 1.500.000), για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων.

Λεπτομέρειες για την εν γένει διαδικασία τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, θα καθοριστούν με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων, ενώ με το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα, που ανακύπτουν στη χώρα ή στα πλαίσια κοινοτικών ή διεθνών υποχρεώσεων.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, για το νομοσχέδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και το τελικό σχέδιο θα εισαχθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Σχόλια