Ασφάλεια τροφίμων: κατάλογος-ορόσημο με τις επιτρεπόμενες αρτυματικές ύλες

0
92

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η χρήση των αρτυματικών υλών στα τρόφιμα θα καταστεί ακόμη πιο ασφαλής και πιο διαφανής χάρη σε δύο νομοθετικά κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο οι αρτυματικές ύλες που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία τροφίμων.

Οι αρτυματικές ύλες, που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τη γεύση και/ή την οσμή των τροφίμων και έχουν μακρό ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων όπως αναψυκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, δημητριακά, κέικ και γιαούρτια, έχουν πλέον αξιολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Τα δύο αυτά νέα νομοθετήματα θα διασαφηνίσουν και θα εναρμονίσουν τη χρήση των αρτυματικών υλών στην ενιαία αγορά:

-Ο πρώτος κανονισμός προβλέπει ένα νέο πανευρωπαϊκό κατάλογο των αρτυματικών υλών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Απριλίου 2013, παρέχοντας έτσι στην ενωσιακή βιομηχανία τροφίμων αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες. Όλες οι αρτυματικές ύλες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα απαγορευτούν μετά την παρέλευση μεταβατικής περιόδου 18 μηνών.

-Ο δεύτερος κανονισμός αφορά μεταβατικά μέτρα για άλλα αρτύματα όπως οι αρτυματικές ύλες που δεν παράγονται από τρόφιμα και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει πάνω από 2.100 εγκεκριμένες αρτυματικές ύλες. Άλλες 400 αρτυματικές ύλες θα παραμείνουν στην αγορά έως ότου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) ολοκληρώσει την αξιολόγησή της. Οι εν λόγω αρτυματικές ύλες χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ήδη αξιολογηθεί ως ασφαλείς από άλλους επιστημονικούς φορείς.

Αύξηση της διαφάνειας

Η διαφάνεια και η σαφήνεια των πληροφοριών είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των νέων κανόνων. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις των αρτυματικών υλών θα είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με την κατηγορία τροφίμων στην οποία επιτρέπεται η προσθήκη τους. Η διαφάνεια θα βελτιωθεί επειδή ο κατάλογος θα διατίθεται επίσης σε μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο που να επιτρέπει στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις εθνικές αρχές ελέγχου των τροφίμων να διαπιστώνουν εύκολα ποιες αρτυματικές ύλες επιτρέπονται στα τρόφιμα.

Προϋποθέσεις για την έγκριση αρτυματικών υλών

Μια αρτυματική ύλη μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν η χρήση της πληροί τους ακόλουθους όρους:

-βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, στο επίπεδο της προτεινόμενης χρήσης·

-η χρήση της δεν παραπλανεί τον καταναλωτή.

Κατά την έγκριση αρτυμάτων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι σχετικοί παράγοντες. Σε αυτούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δεοντολογία, η παράδοση ή το περιβάλλον.

Επιβολή

Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που περιέχουν οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αρτυματική ύλη αποσύρονται από την αγορά. Πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω ύλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

Σχόλια