ΑΠΕ: Καθορίστηκε η διαδικασία πρόσβασης μικρών μονάδων στο δίκτυο

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα σε μονάδες παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ καθόρισε η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 787/2012 Απόφασή της.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα διεσπαρμένης παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ, στις περιπτώσεις που η παραγόμενη ισχύς δεν μπορεί να απορροφηθεί τοπικά και, επομένως, απαιτείται να διοχετευθεί στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω νέου ή υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης τάσης και νέων δικτύων μέσης τάσης, κατά κανόνα δενδροειδούς ανάπτυξης.

Η ρύθμιση βασίζεται στη διαδικασία σύνδεσης μεμονωμένων μονάδων παραγωγής ΑΠΕ και συγκεκριμένα στη δυνατότητα κάθε παραγωγού να κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης της μονάδας του με το Σύστημα Μεταφοράς.

Με την Απόφαση της ΡΑΕ ρυθμίζονται οι αναγκαίες πρόσθετες λεπτομέρειες, ώστε η δυνατότητα αυτή να βρίσκει επίσης εφαρμογή στην περίπτωση που τα έργα σύνδεσης εξυπηρετούν ή μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους του ενός παραγωγούς.

Τα κυριότερα σημεία της ρύθμισης συνοψίζονται ως εξής:

– Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των Διαχειριστών στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ευθύνης τους.

– Δημιουργία Φορέα Εκπροσώπησης των συνδεόμενων Παραγωγών, για τη διαχείριση της υλοποίησης των αναγκαίων έργων σύνδεσης. Μεταξύ του Φορέα Εκπροσώπησης και των αρμόδιων Διαχειριστών συνάπτεται σύμβαση για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση των μονάδων.

– Καθορισμός όρων κυριότητας και διαχείρισης των έργων επέκτασης για σύνδεση, καθώς και τυχόν υφιστάμενων ιδιωτικών δικτύων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση της ΡΑΕ

Σχόλια