ΡΑΕ: αυστηρότερο πλαίσιο για τους ιδιώτες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέα, αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εισηγήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς το ΥΠΕΚΑ κατόπιν και της κατάρρευσης των δύο μεγάλων ιδιωτών παρόχων Energa και Hellas Power.

Το σχετικό κείμενο είχε δοθεί για διαβούλευση από τις 14 Δεκεμβρίου του 2011 και δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (13/9).

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ “ο νέος Κανονισμός Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας αποσκοπεί αφ’ ενός στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση των σχετικών αδειών και στη δημιουργία ενός εύχρηστου κανονιστικού εργαλείου προς όφελος των ενδιαφερόμενων φορέων/συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά, αφ’ ετέρου στη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα εγγυάται ασφάλεια στους καταναλωτές, μέσω της αυστηρής παρακολούθησης από τη ΡΑΕ της άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων από τους κατόχους των σχετικών αδειών.

Τελικός στόχος της ΡΑΕ είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, και η πρόσβαση σε αυτήν των τελικών καταναλωτών υπό συνθήκες αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

Ο νέος Κανονισμός κινείται σε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, εφαρμόζει και εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 4001/2011, με τον οποίο διαμορφώθηκαν νέοι όροι για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της Προμήθειας και της Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Δεύτερον, αποτυπώνει τη συσσωρευμένη εμπειρία δουλειάς της Ρυθμιστικής Αρχής στον τομέα αυτό, εισάγοντας νέες εξειδικευμένες ρυθμίσεις, ή τροποποιώντας τις υφιστάμενες, με στόχο να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. Για τη διαμόρφωσή του ελήφθησαν υπ’ όψη όλες οι προτάσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Οι κύριες ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είναι οι ακόλουθες:

α) Αποσαφηνίζονται οι έννοιες «Εμπορία» και «Προμήθεια» και εισάγονται διακριτές ρυθμίσεις για τις αντίστοιχες Άδειες.

β) Εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης, τα οποία προβλέπονται στο νόμο και ειδικότερα στην παράγραφο 2 και 4 του άρθρου 134, ιδίως ως προς την οργανωτική δομή του αιτούντος και τη χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα που απαιτείται από αυτόν.

γ) Αυστηροποιείται το καθεστώς παρακολούθησης των κατόχων της Άδειας όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τους προβλεπόμενους γενικούς ή ειδικούς όρους, αλλά και σε σχέση με τυχόν οικονομικές εκκρεμότητές τους προς τους αρμόδιους Διαχειριστές.

δ) Καθορίζονται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της Άδειας για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης, αλλά αρκεί η γνωστοποίηση της μεταβολής αυτής, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στη ΡΑΕ.

ε) Εισάγεται διακριτή ρύθμιση για την άσκηση των δραστηριοτήτων Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας από νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια δραστηριότητα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των κατόχων της Άδειας Προμήθειας που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διατηρείται σε ισχύ η Άδεια.

ζ) Θεσπίζεται ειδική διαδικασία ανάκλησης των Αδειών”.

econews, ΡΑΕ

Σχόλια