Πρωτοβουλίες πολιτών για τα απόβλητα, την έρευνα και το νερό

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από την 1η Απριλίου που ισχύει η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, οι πολίτες απέκτησαν μια νέα δυνατότητα να επηρεάζουν την Ατζέντα της ΕΕ.

Εννέα πρωτοβουλίες έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, οι δε εμπνευστές τους ελπίζουν να συγκεντρώσουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούνται για να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Μεταξύ των θεμάτων είναι τα προγράμματα ανταλλαγών νέων, η πρόσβαση στο νερό και τα πειράματα πάνω σε ζώα.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δίνει στους κατοίκους της ΕΕ που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές το δικαίωμα να έχουν τη δική τους λέξη για την Ατζέντα της ΕΕ.

Η πρώτη Πρωτοβουλία Πολιτών καταχωρήθηκε την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου.

Οι πρωτοβουλίες που έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή και είναι ανοικτές προς υπογραφή από αφορούν τα εξής θέματα:

Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων

Κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατάργηση πειραμάτων στα ζώα

Εκλογικά δικαιώματα πολιτών ΕΕ κατοίκων άλλου κράτους μέλους

Προστασία ανθρωπίνου εμβρύου στην έρευνα, στην αναπτυξιακή βοήθεια και στη δημόσια υγεία

Πρόσβαση στο νερό

Τιμολόγια περιαγωγής

Μεγαλύτερη κινητικότητα

Για να εξετασθεί, μια πρωτοβουλία πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον 1 εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, από τουλάχιστον 7 εκ των 27 κρατών μελών, εντός 12 μηνών από την ημέρα καταχώρησής της. Πρέπει επίσης να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει νομοθετική πρόταση, οφείλει όμως να εξηγήσει το γιατί. Εάν η Επιτροπή υποβάλει πρόταση, αυτή θα ακολουθήσει την κανονική νομοθετική διαδικασία, που σημαίνει συνήθως ότι θα εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού γίνει νόμος.

Δείτε εδώ τις πρωτοβουλίες που είναι ανοιχτές προς υπογραφή

Σχόλια