Μικρά υδροηλεκτρικά: όχι στο «χαράτσι» λέει ο ΕΣΜΥΕ

0
89

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και τον Γ.Γ. Ενέργειας κ. Μαθιουδάκη με αφορμή τις φήμες για επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου των ήδη συμβολαιοποιημένων έργων ΑΠΕ απέστειλε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ).

Ο ΕΣΜΥΕ ζητά συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και προτείνει μέτρα ενίσχυσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών ώστε να πετύχουν τα νούμερα που προβλέπει ο εθνικός στόχος για το 2020.

Αναλυτικότερα, η επιστολή του ΕΣΜΥΕ αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε Κε Υφυπουργέ, Αξιότιμε Κε Γενικέ

Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε φήμες περί επιβολής έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των ήδη συμβολαιοποιημένων έργων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ. Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τους λόγους που αποδεικνύουν ότι μια  τυχόν συμμετοχή στα μέτρα αυτά της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ είναι πέρα για πέρα άδικη την ίδια μάλιστα στιγμή που είναι απόλυτα απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή αυτή της ενίσχυσης των ΜΥΗΕ για να αντιμετωπίσουν την στασιμότητα τους και την υστέρηση τους έναντι του Εθνικού στόχου για το 2020.

Συνοπτικά αναφέρουμε:

-Οποιοδήποτε μέτρο που δημιουργεί αβεβαιότητες ή θίγει τα έσοδα ήδη λειτουργούντων έργων ΑΠΕ έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην ήδη μειωμένη αξιοπιστία και επενδυτιική ασφάλεια στη χώρα και κυρίως στην προσπάθεια μας να ξεκολλήσει η στάσιμη κατάσταση που έχει υποστεί ο κλάδος των ΜΥΗΕ λόγω της μη έκδοσης αδειών εγκατάστασης (έχουν εκδοθεί 3 από το ΥΠΕΚΑ από το 2008 και 6 από τις Περιφέρειες που εκκρεμούσαν από 5-8 χρόνια ), έκδοσης αυθαίρετων και αντιεπιστημονικών επιπλέον κριτηρίων χωροθέτησης (ΥΑ 196978/ΦΕΚ B518_05.04.11) και τις δυσκολίες στα δίκτυα.

-Η τιμή αποζημίωσης της ενέργειας που παράγεται από ΜΥΗΕ (0,089 €/kWh) είναι η μικρότερη τιμή αποζημίωσης τεχνολογίας ΑΠΕ και σαφώς μικρότερη των τιμών που αποζημιώνεται η παραγωγή από ΜΥΗΕ διεθνώς (ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί η συνολική αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων των πράσινων πιστοποιητικών). Είναι δε και σαφώς μικρότερη της συνολικής τιμής που απολαμβάνουν οι σταθμοί φυσικού αερίου.

-Τα τελευταία δύο χρόνια που οξύνθηκε το πρόβλημα του λειτουργού (ΛΑΓΗΕ) η ένταξη νέων ΜΥΗΕ στο σύστημα ήταν μόλις 15 ΜW.

– Τα προβλήματα στην ενεργειακή αγορά, κατά την άποψη μας, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με την δημιουργία επιπλέον προβλημάτων αλλά με άρση των στρεβλώσεων στην λιανική αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων.

Αξιότιμε Κε Υφυπουργέ, Κε Γενικέ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την μεγάλη καθυστέρηση της διείσδυσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό μείγμα από ΑΠΕ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την σημαντική απόκλιση τους από τον Εθνικό στόχο για το 2020 που για τα ΜΥΗΕ έχει οριστεί σε 350 MW (με ενδιάμεσο στόχο 300 MW για το 2014), ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμο μικροϋδροδυναμικό της χώρας μας ανέρχεται σε 2000 MW και οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής για ΜΥΗΕ είναι 930 MW (που σημαίνει ότι ο στόχος για 1000 MW ως το 2020 θα ήταν και εφικτός και δίκαιος),

τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ έναντι όχι μόνο άλλων, πέραν της ενέργειας τομέων της οικονομίας αλλά και έναντι των άλλων βασικών ΑΠΕ παραγωγή φτηνής ενέργειας από ΑΠΕ, σταθεροποίηση του συστήματος του ΑΔΜΗΕ λόγω της λειτουργίας τους ως ενέργειας βάσης, ιδιαίτερα μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας, δραστηριοποίησης στον τομέα κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως της Περιφέρειας, συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες με το 3% (ή 4% σε περιοχές με φορέα διαχείρισης) επί του τζίρου τους, συμμετοχή πολλών συναφών επαγγελμάτων στην κατασκευή και την λειτουργία τους, κλπ.,

-το γεγονός ότι από το 2008 (από την υπογραφή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ) έχουν εκδοθεί 3 νέες άδειες εγκατάστασης από το ΥΠΕΚΑ και 6 άδειες εγκατάστασης από τις Περιφέρειες που εκκρεμούσαν 5-8 χρόνια,

– το γεγονός ότι η υπογραφή της Υ.Α. 196978 (ΦΕΚ 518/05.04.12) για επιπλέον κριτήρια χωροθέτησης έχει καθηλώσει τα ΜΥΗΕ ως 2,5 MW περίπου ακυρώνοντας 50 έργα με άδεια παραγωγής και όρους σύνδεσης και την δυνατότητα υποβολής έργων περί τα 500 MW στο μέλλον. Η απόφαση αυτή που είναι αυθαίρετη και δεν βασίζεται σε καμιά επιστημονική τεκμηρίωση πρακτικά σταμάτησε την κατηγορία των έργων (με ισχύ 0,4 ΜW ως 2,5 MW) που είναι τα έργα που μπορούν, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να γίνονται και που γίνονται και διεθνώς. Η Υ.Α. έχει προσβληθεί στο ΣΤΕ και εκκρεμεί η εξέταση της,

-το γεγονός ότι η ανάπτυξη των ΜΥΗΕ στην Ευρώπη των 27 ανέρχεται σήμερα στο 60% του μικροϋδροδυναμικού τους με την χώρα μας να υστερεί σημαντικά (ενεργειακή αξιοποίηση μόλις του 10% του συνολικού τεχνικά/περιβαλλοντικά & οικονομικά εκμεταλλεύσιμου μικροϋδροδυναμικού),

– την σημαντικά αυξημένη δυσκολία αδειοδοτικής ωρίμανσης και τηνυπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης των ΜΥΗΕ σε σχέση με άλλες ΑΠΕ, με αποτέλεσμα την δυσκολία τους στην εύρεση διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου όταν μάλιστα έχουν ευεργετικές συνέπειες για το δίκτυο λόγω της λειτουργίας τους ως έργα βάσης και την καλύτερη χρησιμοποίηση του δικτύου λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας τους,

-το ότι τα τελευταία 5 χρόνια (σαν συνέπεια όλων των παραπάνω) ο κλάδος υπολειτουργεί σημαντικά με κίνδυνο για την ύπαρξη του (λόγω και της αναγκαίας σημαντικής εξειδίκευσης των εταιριών που ασχολούνται με την μελέτη και την κατασκευή), πιστεύουμε ότι, αντί αποσπασματικών και άδικων παρεμβάσεων, απαιτείται να δοθεί συνολική λύση στα προβλήματα του κλάδου έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ και της χώρας.

Συγκεκριμένα και προς άρση των στρεβλώσεων που υφίστανται τα ΜΥΗΕ σε σχέση με άλλες τεχνολογίες αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο αλλά και για να ξεφύγει ο κλάδος των ΜΥΗΕ από την στασιμότητα, απαιτούνται τα εξής:

-Να δοθεί προτεραιότητα διείσδυσης των ΜΥΗΕ στο δίκτυο (αντίστοιχη με τα έργα από βιομάζα και γεωθερμία) με βάση την βοήθεια που προσφέρουν ως ενέργεια βάσης και την σημαντική υστέρηση τους στα πλαίσια των στόχων για το 2020

-Να γίνει ριζική τροποποίηση της Υ.Α. 196978 (ΦΕΚ 518/05.04.12) με βάση τις προτάσεις του ΕΣΜΥΕ και την σημαντική προετοιμασία του Γ.Γ. Ενέργειας κ. Μαθιουδάκη στα πλαίσια της προηγούμενης κυβέρνησης.

-Να μην τεθούν επιπλέον περιορισμοί στην χωροθέτηση ΜΥΗΕ στα πλαίσια των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών λεκανών σύμφωνα με την Οδηγία 60/2000.

-Να αντιμετωπιστεί η εκκρεμότητα της νομοθεσίας για τα ήδη λειτουργούντα έργα πριν την υπογραφή του Ειδικού Χωροταξικού (12/2008) για την μη ανάγκη συμμόρφωσης τους με το Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ στην ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας λειτουργίας τους.

– Να τροποποιηθεί ο Εθνικός Στόχος για τα ΜΥΗΕ ως το 2020 από τα 350 ΜW στα 1000 MW

– Να ενισχυθούν οι τρόποι χρηματοδότησης των ΜΥΗΕ (π.χ. μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, λειτουργία ομολόγων έργων, άλλους τρόπους χρηματοδότησης, λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου χωρίς καθυστερήσεις)

– Να μπορεί ο παραγωγός ΑΠΕ να αξιοποιήσει προς όφελος του τα δικαιώματα από τα πράσινα πιστοποιητικά, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Τέλος, μόλις σταθεροποιηθεί η οικονομία, θα θέλαμε να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης της τιμής αποζημίωσης για τα ΜΥΗΕ, λόγω σημαντικής αύξησης του κόστους εγκατάστασης τους τα τελευταία χρόνια και της προσέγγισης τους στα διεθνώς ισχύοντα (συμπεριλαμβανομένου του πράσινου πιστοποιητικού)».

Σχόλια