Καλύτερη ενημέρωση για τις απειλές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις

0
21

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι νέοι κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα θα επιτρέψουν την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά μείζονες απειλές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλησίον τους.

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος μιας κατά τα άλλα τεχνικής επικαιροποίησης της οδηγίας Seveso, που αποτελεί βασικό μέσο για τη διαχείριση των βιομηχανικών κινδύνων και προσαρμόζεται δεόντως ώστε να αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες αλλαγές στη διεθνή και ευρωπαϊκή ταξινόμηση των χημικών ουσιών.

Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου συγκεντρώνονται πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Η Seveso III θα σημαίνει καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από μείζονα ατυχήματα. Επίσης, θα σημαίνει ότι οι πολίτες είναι καλύτερα ενημερωμένοι και συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις χωροταξικού σχεδιασμού.»

Εκτός από τις τεχνικές επικαιροποιήσεις για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην ταξινόμηση των χημικών ουσιών στην ΕΕ, οι κύριες βελτιώσεις για τους πολίτες έχουν ως εξής:

-Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που πηγάζουν από δραστηριότητες παρακείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφερθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Τοιουτοτρόπως θα ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη στη λειτουργία των αντιστοίχων εταιρειών.

-Αποτελεσματικότεροι κανόνες συμμετοχής του άμεσα ενδιαφερομένου κοινού στα έργα χωροταξικού σχεδιασμού που σχετίζονται με εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από την οδηγία Seveso

-Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες στους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί η δέουσα πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες ή η συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες.
-Αυστηρότερα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ώστε να διασφαλίζεται ενεργότερη επιβολή των κανόνων ασφαλείας.

Εφεξής, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους πρέπει να διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τη νομοθεσία θα χρειάζεται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ήχους των συναγερμών, καθώς και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καλούνται να ενεργήσουν οι πολίτες σε περίπτωση μείζονος ατυχήματος.

Όταν συμβαίνει ατύχημα, οι αρμόδιες αρχές επιβάλλεται να ενημερώνουν όσους ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτό και να γνωστοποιούν τα κύρια μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του. Ορισμένες αλλαγές στους νόμους χωροταξικού σχεδιασμού θα προβλέπουν στα σχέδια ενδεδειγμένη απόσταση «ασφαλείας» για τις νέες μονάδες και υποδομές πλησίον ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οι διαδικαστικές απαιτήσεις για δημόσια διαβούλευση σχετικά με έργα, σχέδια και προγράμματα έχουν καταστεί αυστηρότερες. Όταν οι αρχές και οι υπεύθυνοι εγκαταστάσεων αποτιμούν τις πιθανότητες ατυχήματος και υιοθετούν μέτρα για την αντιμετώπισή του οφείλουν να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τη δυνητική αύξηση των κινδύνων λόγω της γειτνίασης με άλλες βιομηχανικές περιοχές και τις πιθανές επιπτώσεις στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Τα επόμενα στάδια

Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τους εν λόγω κανόνες από 1ης Ιουνίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται εφαρμοστέα στην Ευρώπη η νέα νομοθεσία για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών.

Σχόλια