Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης κόστους CO2 και ενέργειας εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη διείσδυση στην αγορά, παρά τα οικονομικά και περιβαλλοντικά τους πλεονεκτήματα. Ο κατασκευαστικός τομέας περιλαμβάνει πάνω από το 10% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προαγάγει τον κατασκευαστικό κλάδο ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία γενικά, παρουσίασε σήμερα μία στρατηγική για την τόνωση του κλάδου.

Τα κύρια στοιχεία της περιλαμβάνουν την τόνωση των ευνοϊκών επενδυτικών όρων, ιδίως για την ανακαίνιση και τη συντήρηση ακινήτων. Για παράδειγμα, θα ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση της δέσμης ανώτατου ύψους 120 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ως μέρος του συμφώνου για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση του Ιουνίου. Δεύτερον, θα δοθεί ώθηση στην καινοτομία και τα προσόντα των εργαζομένων θα βελτιωθούν μέσω της προώθησης της κινητικότητας. Τρίτον, θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων, μέσω της προώθησης της αμοιβαίας αναγνώρισης των βιώσιμων συστημάτων κατασκευής στην ΕΕ. Τέταρτον, θα δοθούν στις κατασκευαστικές εταιρείες κώδικες πρακτικής για τυποποιημένο σχεδιασμό που θα τις διευκολύνουν να εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Τέλος, θα βελτιωθεί η παγκόσμια θέση των ευρωπαϊκών κατασκευαστικών επιχειρήσεων προκειμένου να ενθαρρύνονται καλές επιδόσεις και βιώσιμα πρότυπα σε τρίτες χώρες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της τρέχουσας σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, τα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν ασφαλείς και βιώσιμες επενδύσεις για την κοινωνία και τους ιδιώτες επενδυτές. Ο κατασκευαστικός κλάδος πρέπει να θεωρήσει ότι του παρέχεται μια ευκαιρία για καινοτομία και για την προσέλκυση νέων ταλέντων. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, όχι μόνο για νέες κατοικίες, αλλά και για την ανακαίνιση εκατομμυρίων υφιστάμενων κτιρίων ώστε να καταστούν υψηλής ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 2020. Ας μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία αυτή. Ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να καταστεί κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης».

Γιατί η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική στον κατασκευαστικό κλάδο;

-Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας υποδομών κατά 17% μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και Απριλίου 2012 στην ΕΕ-27

-η έκρηξη της «φούσκας» των ακινήτων εξακολούθησε να μειώνει σημαντικά τη δραστηριότητα του κλάδου, δημιουργώντας ανεργία

-η συρρίκνωση των πιστωτικών αγορών και οι πρακτικές καθυστέρησης των πληρωμών ασκούν περαιτέρω πίεση στη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδο

-ο κλάδος έχει συνεχή ανάγκη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού

-η εμφάνιση κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΝΖΕΒ), όπως ανακοινώθηκε στην αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο

-οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρούν αργά, ιδίως όσον αφορά την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων

-η κατάσταση στις διεθνείς αγορές είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματικούς φορείς της ΕΕ. Δυσχέρειες προκύπτουν από τους όρους ανταγωνισμού που επικρατούν σε άλλες χώρες, όπως είναι οι λιγότερο αυστηρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι επιχειρηματικοί φορείς τρίτων χωρών λαμβάνουν επίσης κρατικές ενισχύσεις, π.χ. στην Κίνα, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες πρόσβασης των επιχειρηματικών φορέων της ΕΕ στις αγορές αυτές.

Τα επόμενα βήματα

Θα διοργανωθεί ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και εκπροσώπους του κλάδου, προκειμένου να επιβλέπεται η εφαρμογή της στρατηγικής και να διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με τυχόν αναγκαίες προσαρμογές ή νέες πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν. Παράλληλα, στο πλαίσιο θεματικών και άλλων ομάδων θα συζητηθούν διάφορες προσεγγίσεις για την εφαρμογή ειδικών πρωτοβουλιών, θα αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις των υφιστάμενων δράσεων σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο όσον αφορά τις ειδικές πρωτοβουλίες και θα εντοπίζονται οι δυνατότητες συνεργειών.

Σχόλια