Εμπόριο ρύπων: αλλάζει το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών στην ΕΕ

1
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) και προτείνει απόφαση για να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις της οδηγίας για Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών για δικαιώματα εκπομπών.

Η κα Connie Hedegaard, αρμόδια Επίτροπος για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «το ΣΕΔΕ της ΕΕ παρουσιάζει αυξανόμενο πλεόνασμα δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. Δεν θα ήταν σοφό να κατακλύσουμε μια αγορά που ήδη χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη προσφορά. Αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή σήμερα ανοίγει το δρόμο για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των πλειστηριασμών με στόχο την εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής. Το εν λόγω βραχυπρόθεσμο μέτρο θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση είναι δυνατόν να ληφθούν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις πριν από την επόμενη φάση δημοπράτησης που ξεκινά στις αρχές του 2013. Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Μετά τις θερινές διακοπές η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει επίσης τις επιλογές για μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά μέτρα.»

Κατά την τρίτη φάση του ΣΕΔΕ της ΕΕ, που καλύπτει την περίοδο από 2013 έως 2020, ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων θα δημοπρατηθεί και τα αντίστοιχα έσοδα θα καρπωθούν τα κράτη μέλη.

Οπισθοβαρής δημοπράτηση των προβλεπόμενων όγκων για τα δικαιώματα εκπομπών
Το 2010 η χρονική κατατομή, ήτοι η κατανομή των δημοπρατούμενων όγκων κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της τρίτης περιόδου εμπορίας, καθορίστηκε με κανονισμό της Επιτροπής. Το 2011 αποφασίστηκε να τροποποιηθεί το εν λόγω προφίλ με τη μετάθεση κάποιου δημοπρατούμενου όγκου από το 2013 και το 2014 στο 2012 με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη φάση 2 στη φάση 3. Οι παρατηρούμενες μακροοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καθιστούν εύλογο να εξεταστεί μια άλλη τροποποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος αναβάλλοντας ή μεταθέτοντας οπισθοβαρώς κάποια δημοπρασία από τους όγκους που προβλέπονταν για την περίοδο 2013-2015 προς το τέλος της φάσης 3.

Για να ξεκινήσει αυτή η προσέγγιση και να εξασφαλιστεί η δέουσα σταθερότητα της αγοράς σε περίπτωση ανάλογης μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, η Επιτροπή προτείνει σήμερα συγκεκριμένη τεχνική τροποποίηση της οδηγίας ETS με την οποία επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί ότι το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών, εντός της εκάστοτε περιόδου εμπορίας, μπορεί να αναθεωρείται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την Επιτροπή με την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τους πλειστηριασμούς, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών.

Για να συγκεντρώσει εγκαίρως τις απόψεις των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ποσότητα των δημοπρατούμενων δικαιωμάτων που θα πρέπει να ετεροχρονιστεί εντός του χρονοδιαγράμματος, η Επιτροπή διαβιβάζει επίσης σχέδιο μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού για τους πλειστηριασμούς στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα υποβάλλει πρώτη έκθεση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ανθρακούχων εκπομπών. Τοιουτοτρόπως δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί διεξοδική συζήτηση σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πλαίσιο του ΕΕ ETS.

Ιστορικό: το ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) της ΕΕ και η τρίτη φάση του
Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει περίπου 11.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το 45% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το τρέχον έτος το ΣΕΔΕ καλύπτει επίσης και την αεροπορία.

Στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ της ΕΕ (2013-2020) οι εκπομπές από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να μειωθούν κατά 21% ως προς τα επίπεδα του 2005.

Οι κυριότερες αλλαγές στην τρίτη φάση εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι οι ακόλουθες:
-Μετάβαση από τα ανώτατα όρια σε επίπεδο κράτους σε ενιαίο πανευρωπαϊκό ανώτατο όριο ανά τομέα.
-Μετάβαση από την ως επί το πλείστον ελεύθερη εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπών σε δημοπράτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 50% αυτών.
-Εναρμόνιση των κανόνων ελεύθερης κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών με βάση τους φιλόδοξους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης για ολόκληρη την ΕΕ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Κάποιος που διαθέτει 1 πάρκο ισχύος 100KWp μπορεί να κάνει αίτηση για την εμπορία ρύπων?Ποια διαδικασία ακολουθήται?
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Comments are closed.