Περιβάλλον: ασφαλέστερος κανονισμός για τα βιοκτόνα

0
30

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέοι κανόνες για τα βιοκτόνα τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη. Θα δώσουν σημαντική ώθηση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Τα βιοκτόνα είναι αναγκαία για τον έλεγχο των οργανισμών που είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή προκαλούν ζημία στα υλικά. Αλλά καθώς οι ιδιότητές τους μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, χρειάζεται η προσεκτική ρύθμισή τους. Ο νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα θα αυξήσει την ασφάλεια των εν λόγω χημικών προϊόντων και θα απλουστεύσει την έγκρισή τους στην αγορά της ΕΕ, βελτιώνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Janez Potočnik: «Πρόκειται για άλλο ένα βήμα για την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας στα θέματα της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα μόνο ασφαλών προϊόντων και ο εξοβελισμός των πιο επικίνδυνων ουσιών από την αγορά μας. Με την απλούστευση της άδειας, ο νέος κανονισμός θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.»

Τα βιοκτόνα αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής. Περιλαμβάνουν τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στο σπίτι ή στα νοσοκομεία, ποντικοφάρμακα, εντομοαπωθητικά, σπρέι και βαφές κατά της μούχλας, δισκία καθαρισμού του νερού και πολλά άλλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης βάσει του δικαίου της ΕΕ από το 1998 και μετά, και από τότε έχουν εγκριθεί σχεδόν χίλια προϊόντα σύμφωνα με την οδηγία για τα βιοκτόνα προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανεξετάσει την οδηγία για τα βιοκτόνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες έγκρισης για τις δραστικές ουσίες και προϊόντα θα μπορούσαν να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν. Ο νέος κανονισμός προσφέρει πιο αποτελεσματικές διατάξεις για την έγκριση των προϊόντων, τις απαιτήσεις και την ανταλλαγή δεδομένων για τα προϊόντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα βοηθήσει τη βιομηχανία να εξοικονομήσει ποσό 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μια 10ετία.

Οι νέες διατάξεις θα μειώσουν επίσης τις δοκιμές σε ζώα, καθιστώντας υποχρεωτική την ανταλλαγή δεδομένων και ενθαρρύνοντας την εφαρμογή πιο ευέλικτων και ενοποιημένων προσεγγίσεων σε θέματα δοκιμών. Μια ειδική πλατφόρμα ΤΠ (το Μητρώο για τα βιοκτόνα προϊόντα) θα χρησιμοποιείται για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς και για την καταχώριση των αποφάσεων και τη διάδοση των πληροφοριών στο κοινό.

Η προστασία θα επεκταθεί επίσης με το ρυθμό που η νέα νομοθεσία θα περιλαμβάνει πλέον προϊόντα και υλικά που υφίστανται κατεργασία με βιοκτόνα προϊόντα, όπως τα έπιπλα και οι συσκευασίες τροφίμων.

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) (ECHA) θα ανατεθεί καθοριστικής σημασίας ρόλος κατά τη διαχείριση του παρόντος κανονισμού. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα έγκειται στην κλίμακα των πόρων που θα παρέχει ο ΕΟΧΠ. Επί του παρόντος, οι πόροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που συνεπάγεται καθυστερήσεις κατά την έγκριση και αυξημένο κόστος για τη βιομηχανία. Στον ΕΟΧΠ θα διατεθεί προσωπικό 100 ατόμων ειδικά για τις εργασίες που αφορούν δραστηριότητες σχετικές με τα βιοκτόνα. Ο αριθμός των γνωμοδοτήσεων που θα εκδίδει αναμένεται να αυξηθεί από 80, το 2014, σε 300, το 2020.

Επόμενα βήματα
Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Από την ημερομηνία εκείνη και μετά οι εταιρείες θα έχουν δύο επιλογές για να ζητήσουν την άδεια να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Η πρώτη, η οποία είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις, απαιτεί από τις εταιρείες να υποβάλουν αίτηση στον ΕΟΧΠ και, αν το προϊόν έχει κριθεί ασφαλές, επιτρέπεται να πωλείται σε όλη την ΕΕ. Η δεύτερη μπορεί να είναι περισσότερο ελκυστική για τις πολυάριθμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, δεδομένου ότι απαιτεί από τις εταιρείες να υποβάλουν αίτηση στη δική τους εθνική αρχή, για να πωλήσουν ένα προϊόν στη χώρα τους. Εάν χορηγηθεί η έγκριση, μπορούν να διοχετεύσουν στη συνέχεια το προϊόν στην αγορά των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Σχόλια