Ενέργειες αντιμετώπισης της λαθροθηρίας σε προστατευόμενους υγρότοπους

0
4
Περιβάλλον

Η Ορνιθολογική διοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Φύση «Διαφυλάσσοντας το Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής» με θέμα:

«Συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή της λαθροθηρίας σε προστατευόμενους υγροτόπους της Ελλάδας»

Οι στόχοι της συνάντησης εργασίας ήταν:

– Να παρουσιαστεί το έργο του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στη φύλαξη των προστατευόμενων υγροτοπικών περιοχών

– Να συζητηθούν τυχόν ελλείψεις ή/και προβλήματα.

– Να αναζητηθούν εφικτές λύσεις μέσω της συνεργασίας διαφόρων φορέων ανά περιοχή, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η φύλαξη των υγροτόπων αναφορικά τόσο με τη σωστή και νόμιμη άσκηση της θήρας υδροβίων αλλά και τη φύλαξη των προστατευόμενων μη θηρεύσιμων υδροβίων.

Από τη συνάντηση εργασίας καταγράφηκαν οι βασικές παθογένεις του συστήματος φύλαξης και να προταθούν ρεαλιστικές κατευθύνσεις για την επίλυση τους.

Στη συνέχεια, τα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας θα αξιοποιηθούν στην κατάρτιση χάρτη βέλτιστων πρακτικών που αποτελεί και αποτελεί έναν από τους στόχους του Προγράμματος LIFE.

Περισσότερες πληροφορίες, και το Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας εδώ.

Πηγή/Photo: Ορνιθολογική

Σχόλια