Καθορίσθηκε το ενισχυόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με υπουργική απόφαση καθορίσθηκε το ενιαίο ενισχυόμενο κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους.

Ο καθορισμός γίνεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο πίνακα που περιέχεται στην απόφαση, ενώ προστίθεται ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ).

Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία μειώνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 500KW, λόγω οικονομιών κλίμακας, και η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση με αριθμό 26430, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1915/Β/15 – 6 – 2012.

ΠΑΣΕΓΕΣ

Σχόλια