Φωτοβολταϊκά σε στέγες 4 κτηρίων βάζει η ΔΕΗ – Πρόσκληση για έργο 98.000€

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Φωτοβολταϊκά στις στέγες τεσσάρων δωμμάτων κτιρίων της στις περιοχές Ελευσίνας, Πειραιά, Κορωπίου και Αμαρουσίου τοποθετεί η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ δημοσίευσε στις 5 Ιουνίου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη προμήθεια του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τα συστήματα. Πρόκειται για φωτοβολταϊκά πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου συνολικής μέγιστης ονομαστικής ισχύος 83,96 kWp, οκτώ τριφασικούς αντιστροφείς ονομαστικής ισχύος περίπου 10kVA έκαστος και τέσσερα σετ αισθητήρων περιβάλλοντος.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός της προσφοράς είναι 98.000 Ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ η παράδοση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε Φ/Β σύστημα. Ο τόπος παράδοσης , οι διευθύνσεις των οποίων θα αναφέρονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στη σχετική Τεχνική Περιγραφή καθώς και στα Υποδείγματα Πίνακα Διαστασιολόγησης, Υπεύθυνων Δηλώσεων και Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μέσω διαδικτύου (www.ppcr.gr).

Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα ανωτέρω από τα γραφεία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., οδός Καποδιστρίου 3, 153 43 Αγ. Παρασκευή.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ. Αριθμ. 0041/2012/Ε/ΗΛΕ για την προμήθεια Φ/Β πλαισίων κρυσταλλικού πυριτίου συνολικής μέγιστης ονομαστικής ισχύος 83,96 kWp, οκτώ (8) τριφασικών αντιστροφέων (inverters) ονομαστικής ισχύος περίπου 10kVAέκαστος και τεσσάρων (4) σετ αισθητήρων περιβάλλοντος για Φωτοβολταϊκά συστήματα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε τέσσερα (4) δώματα κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. εντός της Αττικής»

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τους επίσης σφραγισμένους Φακέλους Α (δικαιολογητικά συμμετοχής) και Β (οικονομική προσφορά).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι η απόδειξη της εμπειρίας αναφορικά με την προμήθεια Φ/Β πλαισίων, προσκομίζοντας προς τούτο λίστα με έργα προμήθειας Φ/Β πλαισίων, με βάση την οποία η συνολική ισχύς των Φ/Β πλαισίων, που επιτυχώς έχει προμηθεύσει ο προσφέρων, θα ξεπερνά τα 100kWp. Τουλάχιστον ένα από τα έργα προμήθειας που θα περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα θα πρέπει να αφορά Φ/Β πλαίσια του ίδιου οίκου με αυτόν στον οποίο ανήκουν τα προσφερόμενα Φ/Β πλαίσια.

Αντίστοιχα απαραίτητη είναι η απόδειξη της εμπειρίας αναφορικά με την προμήθεια αντιστροφέων, προσκομίζοντας προς τούτο λίστα με έργα προμήθειας αντιστροφέων, με βάση την οποία η συνολική ισχύς εξόδου των αντιστροφέων, που επιτυχώς έχει προμηθεύσει ο προσφέρων, είναι τουλάχιστον ίση με 80kVA. Τουλάχιστον ένας αντιστροφέας από τα έργα που θα περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα θα πρέπει να ανήκει στον ίδιο οίκο με αυτόν των προσφερόμενων αντιστροφέων.

Σχόλια