Περισσότερες ΑΠΕ στην εμπορία ενέργειας μεταξύ κρατών-μελών ζητά η Κομισιόν

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να επιτύχει μερίδιο 20% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020. Η επιδίωξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο μόνο εάν όλες οι σήμερα ασκούμενες πολιτικές εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη και εάν συγκλίνουν τα καθεστώτα στήριξης.

H Επιτροπή κάνει συνεπώς έκκληση για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στη θέσπιση και μεταρρύθμιση καθεστώτων στήριξης και για αυξημένη χρήση της εμπορίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ κρατών μελών.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι επενδυτές χρειάζονται ρυθμιστική βεβαιότητα καθιστά ζωτικής σημασίας την έναρξη συζητήσεων για το μέλλον και τη συγκρότηση άρτιου πλαισίου πέραν του έτους 2020.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κ. Günther Oettinger δήλωσε: «Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια και να προωθούμε καινοτόμες λύσεις. Οφείλουμε να το πράξουμε κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Τούτο σημαίνει: παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια στις περιπτώσεις που αυτό συμφέρει οικονομικά και εμπορία της ηλεκτρικής αυτής ενέργειας εντός της Ευρώπης, όπως κάνουμε για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.»

Η σημερινή ανακοίνωση υποδεικνύει τέσσερις κύριες περιοχές όπου θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες μέχρι το 2020 ώστε να πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικώς συμφέρουσες:

*Αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή επιμένει για την ανάγκη συμπλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθούν επενδυτικά κίνητρα ηλεκτροπαραγωγής στην αγορά ώστε να επιτραπεί ομαλή ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτήν.

*Καθεστώτα στήριξης: Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ καθεστώτων τα οποία ενθαρρύνουν τις μειώσεις κόστους και την αποφυγή υπεραντισταθμίσεων. Κάνει επίσης έκκληση για καθεστώτα στήριξης που θα είναι πιο ομοιόμορφα ανά τα κράτη μέλη, ώστε να αποφευχθούν άσκοποι φραγμοί.

*Μηχανισμοί συνεργασίας: Η Επιτροπή ενθαρρύνει μια ευρύτερη χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που περιέχονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μηχανισμοί συνεργασίας επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους, εμπορευόμενοι μεταξύ τους την παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα ένα κράτος μέλος αγοράζει αιολική ή ηλιακή ενέργεια από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να είναι φθηνότερο από την παραγωγή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας.

*Ενεργειακή συνεργασία στη Μεσόγειο: Η Επιτροπή συνιστά βελτιώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο και τονίζει ότι μια ενοποιημένη περιφερειακή αγορά στις χώρες του Μαγκρέμπ θα διευκόλυνε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην περιοχή και θα έδινε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.

Για τον χρονικό ορίζοντα πέραν του 2020, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι χωρίς κατάλληλο πλαίσιο η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιβραδυνθεί. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει περισσότερη καινοτομία και μείωση του κόστους, ώστε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταστούν ελπιδοφόρος επενδυτικός τομέα για ανάπτυξη. Ως εκ τούτου προτείνει να ξεκινήσει η διαδικασία για την προετοιμασία μελλοντικών επιλογών πολιτικής και οροσήμων για το 2030. Προσδιορίζει τρεις επιλογές πέραν της εξέλιξης χωρίς να αλλάξει τίποτα:

*Νέες επιδιώξεις για τις ΕΑΘ (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου), χωρίς όμως επιδιώξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΣΕΔΕ θα ήταν το κύριο εργαλείο περιστολής των εκπομπών CO2.

-Τρεις εθνικοί στόχοι: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βαθμός ενεργειακής απόδοσης και ΕΑΘ.

-Στόχοι ενωσιακής εμβέλειας: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , βαθμός ενεργειακής απόδοσης και επιδιώξεις ΕΑΘ.
Η Επιτροπή τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστούν το ταχύτερο δυνατό ορόσημα για το 2030. Τα ορόσημα αυτά αναμένεται να επιτρέψουν στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να είναι σε αυξανόμενο βαθμό ανταγωνιστικοί παίκτες στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

—Ιστορικό
Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκδόθηκε το 2009 τάσσει δεσμευτικούς στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια, εστιάζοντας στην επίτευξη 20% μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΕΕ έως το 2020. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να εκπληρώσει μεμονωμένους στόχους για το συνολικό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας. Η αρχική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κινητήρια δύναμη το ανωτέρω πλαίσιο ήταν ελπιδοφόρος.

Η ενιαία αγορά ενέργειας ευρίσκεται σε στάδιο συγκρότησης, η δε ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστά την ολοκλήρωσή της απόλυτα επείγουσα. Μόνο σε ανοικτές αγορές μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για την επίτευξη των στόχων του 2020, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης και να αυξήσουν ουσιωδώς τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών. Χρειάζεται να διπλασιαστούν ταχέως οι ετήσιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, φθάνοντας τα 70 δις €. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να προέλθουν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Η έλλειψη βεβαιότητας ως προς την κατεύθυνση των μελλοντικών πολιτικών πέραν του ορίζοντα του 2020 εμποδίζει τη διαδικασία αυτή.

Σχόλια