Σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο σημερινό περιβάλλον κρίσης ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικός στην αναγκαία και επείγουσα προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΕΒ έχει ανοίξει τον διάλογο με την αγορά, με εμπειρογνώμονες, με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με άλλους παραγωγικούς φορείς, με στόχο την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου με ελληνική ταυτότητα,  ώστε να παραμείνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές αλλά και να συνεισφέρουν δυναμικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων προτάσεων, πολιτικών και στρατηγικών σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Στις πρωτοβουλίες αυτές ανήκει και το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», το οποίο έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των προϋποθέσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τάσεων και προοπτικών, καθώς και τον σχεδιασμό εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης.

Ο ευρύτερος τομέας του περιβάλλοντος είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, γιατί αποτελεί πεδίο στο οποίο η δυναμική των συνεχών αλλαγών, εξελίξεων και απαιτήσεων στα περιβαλλοντικά θέματα δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών του τομέα εκτιμάται σε περίπου €4,4 δισ. που δημιούργησαν περίπου 1960 επιχειρήσεις, ενώ, κατά τη δεκαετία 2000-2010, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +4%, καλύτερο κατά +1,6% από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ΑΠΕ, η Διαχείριση Αποβλήτων και η Ανακύκλωση αποτελούν τους πλέον δυναμικούς υποτομείς του τομέα του περιβάλλοντος, βάσει αποδοτικότητας και ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης.

Παρά τις επιδεινούμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις των περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, συνολικά ο τομέας σήμερα εμφανίζει μεγαλύτερες αντιστάσεις στην επιδεινούμενη κρίση, σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, με προοπτικές σημαντικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, δίκτυα και διασυνδέσεις, ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών των αποβλήτων, κ.τλ. μέχρι το 2020.

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο, οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους επιχειρηματικούς πυλώνες που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μέσα από τη μεγαλύτερη διείσδυση στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Αντίστοιχα, η Διαχείριση Αποβλήτων και η Ανακύκλωση πρέπει να εστιάσει στη διατήρηση του μεγέθους και της θέσης στην εγχώρια αγορά, με ενίσχυση των συμβιωτικών πρακτικών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση υψηλής προστιθέμενης αξίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σχόλια