Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+: πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

0
41

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+, απευθύνει το υπουργείο Εσωτερικών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς, τονίζοντας ότι οι προτάσεις επικυρώνονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2012.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2012, θα διατεθούν 276 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

1. Γενικός στόχος του Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδίως, το LIFE+ υποστηρίζει την εφαρμογή του 6ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών, και χρηματοδοτεί μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη .

Το LIFE+ αποτελείται από τρία στοιχεία:

-LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα,
-LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση,
-LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Life+ πρέπει να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του Life+, να είναι τεχνικά και οικονομικά συναφή και εφικτά και να παρέχουν προστιθέμενη αξία.

Επίσης τα έργα μπορεί να είναι:
-έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρμογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καινοτόμα έργα, που σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ή της διάδοσης τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών βέλτιστης πρακτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συμμετέχουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.
-έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία, εναρμονισμένη, γενική και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του Life+, για τη χρονική περίοδο 2007-2013, ανέρχεται σε 2.143 δισ. ευρώ, από τα οποία 78% χορηγούνται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων. Τουλάχιστον 50% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων, χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας. Για τις επιδοτήσεις δράσης το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών ενώ για οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας μπορεί να φθάσει μέχρι 75%.

Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνικά έργα όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των ειδών.

2. Ειδικοί στόχοι και θέματα της πρόσκλησης

Τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση είναι τα εξής:

1) Έργα του LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα

Κύριος στόχος: Η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, παρακολούθηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλίας των γενετικών πόρων, στην ΕΕ.

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος

Κύριοι στόχοι:
-Αλλαγή του κλίματος: Η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο που να παρεμποδίζει την άνοδο των μέσων θερμοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη πάνω από 2 °C.
-Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του νερού με οικονομικά μέτρα για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, με στόχο την ανάπτυξη του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (γνωστής ως οδηγίας πλαίσιο για το νερό).
-Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που να μην προκαλούν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ή κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
-Έδαφος: Στόχος η προστασία και εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης του εδάφους, διαφυλάσσοντας τις εδαφικές λειτουργίες, προλαμβάνοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει το έδαφος, μετριάζοντας τις επιπτώσεις τους και αποκαθιστώντας τα ήδη υποβαθμισμένα εδάφη.
-Αστικό περιβάλλον: συμβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών αστικών περιοχών.
-Θόρυβος: συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.
-Χημικές ουσίες: βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγονται οι χημικές ουσίες, έως το 2020, με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
-Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του ενημερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική περιβάλλοντος και υγείας (πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο).
-Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που έχουν σχεδιασθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων καθώς και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, της αειφόρου παραγωγής, των καταναλωτικών συνηθειών, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης, με παράλληλη συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
-Δάση: παροχή, ιδίως μέσω ενός συντονιστικού δικτύου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεκτικού και γενικού υποβάθρου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική για τα δάση όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος (επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα, μετριασμός των συνεπειών, αποτελέσματα αποκατάστασης) καθώς και όσον αφορά την βιοποικιλότητα (δασικές πληροφορίες και προστατευόμενες δασικές εκτάσεις), τις δασικές πυρκαγιές, τις συνθήκες που επικρατούν στα δάση και τις προστατευτικές λειτουργίες των δασών (ως προς το νερό, το έδαφος και τις υποδομές) καθώς και συμβολή στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
-Καινοτομία: συμβολή στην ανάπτυξη και στην τήρηση καινοτόμων πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP-ΠΔΠΤ).
-Στρατηγικές προσεγγίσεις: προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής πολιτικής. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία

Κύριος στόχος: διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και παροχή στήριξης για συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενημέρωση και οι επικοινωνιακές εκστρατείες και δράσεις, οι διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπεριλαμβανόμενης της επιμόρφωσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

3. Επιλεξιμότητα

Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του LIFE+.

4. Προϋπολογισμός και εθνική κατανομή

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση έργων βάσει του LIFE+ το 2012 ανέρχεται σε 276.710.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50% του προαναφερόμενου ποσού θα καλύψει μέτρα υποστήριξης της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων για τη χώρα μας για το 2012 ανέρχεται σε 9.814.377 ευρώ.
Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Κατ” εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Πιο αναλυτικά:
1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα
-Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.
-Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% για τις προτάσεις που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή τα βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των οδηγιών για την προστασία των αγρίων πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος
-Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία
-Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Προτάσεις για έργα επικυρώνονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών. Οι προτάσεις έργων διαβιβάζονται μέσω eProposal στην εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο δικαιούχος. Οι προτάσεις εν συνεχεία υποβάλλονται μέσω eProposal από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2012 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών.

6. Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τα επιμέρους έντυπα αιτήσεων, διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω ευρωπαϊκού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου

Σχόλια