Επιθεωρητές Περιβάλλοντος: έκθεση 2010-11 – Ποιοι ρυπαίνουν και πού

0
330

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Απολογιστική έκθεση για τα έτη 2010 και 2011 εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ανήλθαν σε 5,5 εκατ. Ευρώ.

Αντίστοιχα, η ΕΥΕΠ κατά το έτος 2011 ασχολήθηκε συνολικά με άνω των τριακόσιων είκοσι (320)  υποθέσεων, εκ των οποίων διακόσιες πέντε (205) υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν από τη  Γενική Επιθεώρηση και τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας και εκατόν δεκατέσσερις (114) από  ον Τομέα Βορείου Ελλάδας.

Εξ αυτών η ΕΥΕΠ διενήργησε διακόσιες σαράντα εννέα (249) περιβαλλοντικές  επιθεωρήσεις, συνέταξε εξήντα επτά (67) Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμων στα κατά νόμο αρμόδια όργανα επιβολής τους συνολικού ύψους 4 εκατ. Ευρώ.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ερευνών των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο ζήτημα των αυθαιρέτων, τα πορίσματα σχετικά με περιοχές που υπόκεινται σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση όπως ο ποταμός Ασωπός και οι λίμνες Κάρλα και Κορώνεια, αλλά και παρεμβάσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως οι περιοχές ωοτοκίας της χελώνας καρέτα-καρέτα.

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εστιάστηκαν στα κάτωθι:

*βιομηχανίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία  IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control, γνωστή παλαιότερα ως Οδηγία 96/61/ΕΚ),

*εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογ. καθαρισμοί)

*χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

*χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

*εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των  επικινδύνων

*διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

*παράνομη διακίνηση και απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

*μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων και των ΑΠΕ

*νοσοκομεία

*επεμβάσεις σε περιοχές προστασίας της φύσης, σε δασικές εκτάσεις και στη ζώνη  αιγιαλού και παραλίες

Η ΕΥΕΠ επισείει την προσοχή σε ένα συνολικό πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, αυτό της εφαρμογής των νόμων,

Παρότι η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται επαρκής και σε γενικές γραμμές αυστηρή, σε σημαντικό βαθμό δεν τηρείται.

“Η μετάβαση από μία κατάσταση περιβαλλοντικής ασυδοσίας, σε ένα καθεστώς σεβασμού του περιβάλλοντος που να επιτυγχάνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν είναι αυτονόητη, ούτε άμεση. Όμως οπωσδήποτε αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού το οποίο έχει επιτύχει μία χώρα” αναφέρει η έκθεση.

Τέλος, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος θεωρούν πως η μετακύληση των περιβαλλοντικών ευθυνών (πχ διαχείριση αποβλήτων) των επιχειρήσεων σε ιδιώτες δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς δεν εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις αποδεκτές μέθοδοι.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

econews

Σχόλια