Δασικοί χάρτες στη Θεσσαλονίκη

0
123

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από τη Διεύθυνση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, ανακοινώνεται ότι με το υπ’ αριθμ. 35508/8-5-2012  έγγραφο, αναρτήθηκαν την Τρίτη 8 Μαϊου 2012,  οι δώδεκα (12)  δασικοί χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Τριάδας, Περαίας και Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, οι δασικοί χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης, Βασιλικών, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου  και Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης,  ο δασικός χάρτης του Δήμου Καλαμαριάς, ο δασικός χάρτης της Τοπικής Κοινότητας Ανάληψης του Δήμου Λαγκαδά και ο δασικός χάρτης της Τοπικής Κοινότητας Μοδίου του Δήμου Βόλβης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄).

Με την παραπάνω ανάρτηση, η οποία έχει γίνει στους χώρους ανακοινώσεων των Δασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού, των  Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς , Λαγκαδά και Βόλβης, απευθύνεται ταυτόχρονα πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερομένου κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης στον τύπο. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20 ) ημέρες.

Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στα γραφεία των υπηρεσιών των Δασαρχείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού, των  Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά και Βόλβης. Επίσης, είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, της Κτηματολόγιο Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3889/10 και του αριθ. 115488/405/1-7-2011 εγγράφου της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α..

Η υπηρεσία και ο χώρος συγκέντρωσης των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν, για την περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 είναι τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Ναυαρίνου 28- Τ.Κ. 551 31  Καλαμαριά, γραφείο 407 τηλ.: 2313-309555 και 2313-309556.
Οι αντιρρήσεις μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Σχόλια