Δωρεάν τρόφιμα σε απόρους – Ρύζι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Καθορίσθηκαν, με κοινή υπουργική απόφαση, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled, ζυμαρικών και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2012.

Πρόκειται για την με αριθμό 545/49346 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13444/Β/25 – 4 – 2012, με την οποία θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος της δωρεάν διανομής ρυζιού, ζυμαρικών και ελαιολάδου σε απόρους της χώρας για το έτος 2012 και καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των διαγωνισμών και την εκτέλεση της δωρεάν διανομής, σε εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Τα θεσπιζόμενα συμπληρωματικά μέτρα έχουν σκοπό:

*Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας, όσον αφορά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της δωρεάν διανομής.

*Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και τη διαδικασία διανομής του προϊόντος εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών, έτσι όπως αυτό κατά τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζεται με την παρούσα απόφαση, τις σχετικές διακηρύξεις και τις συναφείς διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

*Τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης των έργων, όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσης των έργων.

—Το αντιστάθμισμα

Το πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν διανομή ρυζιού, ζυμαρικών και ελαιολάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διακηρύξεις των διαγωνισμών, με καθορισμένη συσκευασία και σήμανση, σε απόρους της χώρας.

-Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας του ρυζιού ορίζεται το ποσό των 4.500.000,00 €.
-Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας των ζυμαρικών ορίζεται το ποσό των 2.156.380,00 €.
-Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας του ελαιολάδου ορίζεται το ποσό των 4.500.000,00 €.

ΠΑΣΕΓΕΣ

Σχόλια