Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της Οδηγίας για τα Ύδατα

0
166

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο, σύμφωνα με την Οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 14 Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών, πέντε εκ των οποίων είναι διεθνείς.

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία αφού δεν κατάρτισε το σχέδιο ως τις 22 Μαρτίου 2010, ενώ δεν ξεκίνησε διαδικασία πληροφόρησης του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31/1/2008 το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της ίδιας οδηγίας.

Η οδηγία 2000/60/EΚ αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της. Καθιερώνει πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων, και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, το αργότερο εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τα κράτη μέλη που διασχίζονται από διεθνείς ποταμούς οφείλουν να συνεργάζονται για την εκπόνηση ενιαίου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής των ποταμών αυτών.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να αποκαθιστούν όλα τα συστήματα υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, κανάλια και παράκτια ύδατα), ώστε να επιτευχθεί το αργότερο το 2015 «καλή κατάσταση», ελαχιστοποιώντας τα ίχνη των ανθρώπινων επιπτώσεων στα ύδατα.

Τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών επιχειρούν περιεκτική επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που αφορούν κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Σχόλια