Τα μέτρα της Κομισιόν κατά της ανεργίας και οι προοπτικές για "πράσινες" δουλειές

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε η Κομισιόν.

Οι τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο μέλλον είναι η «πράσινη» οικονομία, οι υπηρεσίες του τομέα της υγείας και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μπαρόζο να κάνει λόγο για δημιουργία πάνω από 20 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια.

—Η δέσμη μέτρων

1. Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές τους πολιτικές απασχόλησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει προτάσεις με τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται:

*να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, όπως η καθιέρωση επιδοτήσεων πρόσληψης που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, η (ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη) στροφή από τους φόρους επί της εργασίας στους περιβαλλοντικούς φόρους ή η στήριξη της αυτοαπασχόλησης·

*να αξιοποιήσουν τους τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στο μέλλον, όπως είναι η «πράσινη» οικονομία, στην οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από σήμερα μέχρι το 2020, και να συμπεριλάβουν την «πράσινη» απασχόληση στα εθνικά τους σχέδια απασχόλησης, ενισχύοντας την πληροφόρηση για τις «πράσινες» δεξιότητες·

*να βελτιώσουν τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, προσφέροντάς τους συγχρόνως μακροπρόθεσμες επαγγελματικές προοπτικές, και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές πρόσληψης και διατήρησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης μια διαβούλευση για τις ευκαιρίες απασχόλησης στους τομείς των προσωπικών και των οικιακών υπηρεσιών·

*να υποστηρίξουν την αύξηση του εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ και να προωθήσουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

2. Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε οι αγορές εργασίας να γίνουν πιο δυναμικές και «συμμετοχικές» και, συνεπώς, πιο ανθεκτικές στις οικονομικές αλλαγές. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

*την αξιοποίηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση, όπως είναι η τόνωση της εσωτερικής ευελιξίας για τη μείωση της εργασιακής ανασφάλειας και των δημοσιονομικών δαπανών·

*την καθιέρωση αξιοπρεπών και βιώσιμων μισθών και την αποφυγή των παγίδων που συνεπάγονται οι χαμηλοί μισθοί·

*την εξασφάλιση κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων για την αποτροπή της υπέρμετρης χρήσης μη τυποποιημένων ρυθμίσεων. Η Επιτροπή τονίζει επίσης την ανάγκη παροχής ευκαιριών στους νέους, καθώς και την ανάγκη να αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση, η οποία έχει νευραλγική σημασία για την ασφάλεια της απασχόλησης και την παραγωγικότητα·

*με 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να παραμένουν κενές σε ολόκληρη την ΕΕ, η «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» ζητά να αυξηθούν οι επενδύσεις στις δεξιότητες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας της Ευρώπης, καθώς και να βελτιωθεί η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Προτείνει ειδικά μέσα για τη βελτίωση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων και για τη στενότερη προσέγγιση του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

3. Η «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» αποσκοπεί επίσης να δημιουργήσει μια πραγματική αγορά εργασίας της ΕΕ:

*Για να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή έχει αναλάβει την απαρέγκλιτη δέσμευση να εξαλείψει τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων με μέτρα όπως η βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων, η καταλληλότερη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών εργαζομένων ή η καλύτερη ενημέρωση για τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την «εξαγωγή» των παροχών ανεργίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα (για περίοδο έως και 6 μήνες). Στέλνει επίσης ισχυρό μήνυμα προς τις κυβερνήσεις να άρουν τους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους εργαζομένους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να επιτρέπουν στους υπηκόους άλλων κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση.

*Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της κατάλληλης θέσης εργασίας από όσους αναζητούν εργασία, η δέσμη μέτρων προτείνει τη μετατροπή της πύλης αναζήτησης εργασίας του δικτύου EURES σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο τοποθέτησης και πρόσληψης εργαζομένων και προβλέπει (από το 2013) καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές αυτοεξυπηρέτησης που θα παρέχουν αμέσως στους χρήστες σαφή γεωγραφική «χαρτογράφηση» των θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

4. Τέλος, η δέσμη μέτρων για την απασχόληση ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση του συντονισμού και της παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. Από το 2013, και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή σχεδιάζει να εισαγάγει έναν πίνακα ελέγχου, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των εθνικών τους σχεδίων απασχόλησης. Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενωσιακών και των εθνικών κοινωνικών εταίρων στη χάραξη της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδια για την ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο ΕΕ και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μισθών. Τέλος, η δέσμη μέτρων τονίζει τη σημαντική σύνδεση μεταξύ της πολιτικής και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων και των μεταρρυθμίσεων των χωρών στον τομέα της απασχόλησης.

Η δέσμη μέτρων θα συζητηθεί σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για την απασχόληση στις 6-7 Σεπτεμβρίου, με στόχο την περαιτέρω κινητοποίηση όλων των εταίρων για την εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν.

—Η πράσινη απασχόληση σε αριθμούς

Όσον αφορά στον τομέα της “πράσινης” ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σημειώνει τα εξής:

1. Η αύξηση στην ανακύκλωση βασικών υλικών μεταφράζεται σε 560.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σημαίνει 400.000 θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες θα δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιούργησαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Ως το 2020 υπάρχει προοπτική για 2,8 εργαζόμενους στον κλάδο.

4. Η μετατόπιση της φορολογίας από την απασχόληση στην ενέργεια και τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να δηιουργήσει 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2020.

5. Τέλος, τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας συνδέονται με 2 εκατ. νέες δουλειές ως το 2020.

econews

Σχόλια