Αιολική ενέργεια: αιτήσεις που εκκρεμούν από το 2001 θα εξετάσει η ΡΑΕ

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων για αιολικά πάρκα που εκκρεμούν στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θράκης από το έτος 2001 και 2003 αντίστοιχα, θα προχωρήσει η ΡΑΕ.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι  σύμφωνα με το αδειοδοτικό καθεστώς που εισάγεται μετά την θέση σε ισχύ του ν. 3851/2010 και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας, (ΥΑΠΕ/Φ1/14810, ΦΕΚ Β΄2373/25.10.2011, άρθρο 8,) η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου πραγματοποιείται μετά την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, (Ε.Π.Ο.). με συνέπεια η έγκριση αυτή να αποτελεί το κρίσιμο αδειοδοτικό σημείο για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του δικτύου.

Το νέο αυτό νομοθετικό καθεστώς, τονίζει η ΡΑΕ, επιτρέπει την αξιολόγηση των αιτήσεων που εκκρεμούν στις Περιοχές της Πελοποννήσου και της Θράκης από το έτος 2001 και 2003 αντίστοιχα, οι οποίες δεν ήταν, έως σήμερα, δυνατόν να εξετασθούν, με βάση το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο.

Η ΡΑΕ, εκκινεί τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση το ν. 3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής και θα διενεργείται παράλληλα με την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται εντός των κύκλων υποβολής αιτήσεων.

Σχόλια