ΡΑΕ: επιστολή σε ΔΕΗ για τις αυξήσεις στο βιομηχανικό ρεύμα

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τη ΔΕΗ απέστειλε η ΡΑΕ, ζητώντας από την επιχείρηση να λάβει υπόψη της συγκεκριμένες παρατηρήσεις, πριν τη διαμόρφωση των τελικών τιμολογιακών προτάσεων για τους πελάτες υψηλής τάσης.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θεωρεί ότι τα θέματα στα οποία θα πρέπει η ΔΕΗ να κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις είναι τα ακόλουθα:

– Μείωση του συνολικού κόστους ισχύος που επιμερίζεται στους πελάτες ΥΤ, χρησιμοποιώντας εναλλακτική κλείδα επιμερισμού (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην αιχμή/ αιχμές, και όχι την ετεροχρονισμένη αιχμή του συνόλου της ΥΤ).

– Δικαιότερο επιμερισμό του κόστους ισχύος μεταξύ των κατηγοριών πελατών ΥΤ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή της κατηγορίας/ του πελάτη στην αιχμή και όχι του συνόλου της ΥΤ, καθώς επίσης και τη γενικότερη ανάλυση που προαναφέρθηκε.

– Μηδενισμό των χρεώσεων ισχύος στη ζώνη ελαχίστου (κατ’ αναλογία των χρεώσεων πελατών ΜΤ).

– Χρέωση ισχύος βάσει του μέσου όρου π.χ. 10 μεγίστων, και όχι βάσει του απόλυτου μεγίστου ζώνης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χρέωση βάσει τυχαίου συμβάντος.

– Επιβεβαίωση του ότι ο επιμερισμός του κόστους ενέργειας και ο υπολογισμός των σταθμισμένων τιμών ενέργειας ανά ζώνη έχει λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά φορτίου των πελατών ΥΤ ή κατηγοριών πελατών, καθώς και τη συμμετοχή τους στο κόστος ενέργειας κάθε ζώνης, όπως προαναφέρθηκε.

– Ελαστικότερους όρους δήλωσης ισχύος (π.χ. ημερήσια ή μηνιαία, με δυνατότητα αναθεώρησης) μέσα σε εύλογη προθεσμία, ώστε να είναι δυνατή η ημερήσια δήλωση της ΔΕΗ ως προμηθευτή και η κατάργηση των σχετικών ποινών.

– Παροχή έκπτωσης για έγκαιρη και τακτική εξόφληση των λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν και για τους πελάτες της Μέσης Τάσης, στο βαθμό που εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά κατανάλωσης με τους πελάτες της ΥΤ.

Διαβάστε εδώ την επιστολή

Σχόλια