Climate Adapt: ευρωπαϊκή πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

0
22

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (CLIMATE – ADAPT), ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, παρουσιάστηκε πριν μια εβδομάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην Κοπεγχάγη. Η δρομολόγησή της έγινε από την Connie Hedegaard, Επίτροπο αρμόδια για την κλιματική αλλαγή, μαζί με την Ida Auken, Υπουργό της Δανίας για το Περιβάλλον και την εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ Jacqueline McGlade.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτύου (http://climate-adapt.eea.europa.eu) και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τη χάραξη των σχετικών πολιτικών. Προσαρμογή σημαίνει πρόβλεψη των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που αυτές μπορούν να προκαλέσουν.

Η CLIMATE -ADAPT δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας και των πολιτικών ιθυνόντων, θα βοηθήσει δε τους χρήστες σε ό,τι αφορά τη πρόσβαση, τη διάδοση και την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

-Αναμενόμενη κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

-Ευάλωτη φύση των περιφερειών, των χωρών και των τομέων σήμερα και στο μέλλον

-Πληροφόρηση σχετικά με τις εθνικές, περιφερειακές και διακρατικές δραστηριότητες και στρατηγικές προσαρμογής

-Περιπτωσιολογικές μελέτες για τη προσαρμογή και πιθανές μελλοντικές επιλογές προσαρμογής

-Διαδικτυακά εργαλεία στήριξης του σχεδιασμού της προσαρμογής

-Ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την προσαρμογή, έγγραφα γενικών κατευθύνσεων, εκθέσεις για πηγές πληροφόρησης, σύνδεσμοι, ειδήσεις και εκδηλώσεις.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική απειλή για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κοινότητα.

Πιο συχνά και ακραία καιρικά φαινόμενα – βροχές και πλημμύρες, καύσωνες και ξηρασίες – μειωμένη χιονόπτωση, αύξηση της θερμοκρασίας και άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη διαβίωση, την παραγωγή τροφίμων, την ηλεκτροδότηση, τις υποδομές, τα οικοσυστήματα, με άλλα λόγια την κοινωνία στο σύνολό της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Munich Re, το καυτό καλοκαίρι του 2003 είχε ως συνέπεια απώλειες ύψους 10 δισ. ευρώ στον γεωργικό τομέα, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία της ΕΕ, λόγω της ταυτόχρονης ξηρασίας, της υψηλής θερμοκρασίας και των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης PESETA του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, χωρίς προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εάν συνέβαινε σήμερα η προβλεπόμενη για τη δεκαετία του 2080 κλιματική αλλαγή, η οικονομία της ΕΕ θα υφίστατο ζημίες της τάξης των 20-65 δισ. ευρώ ετησίως.

Λόγω των κινδύνων αυτών είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε άμεσα για να εξασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μας είναι ικανή να προσαρμοστεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μετριάζοντας τις αρνητικές συνέπειές της και αξιοποιώντας τις ευεργετικές ευκαιρίες.

Τα αποδεικτικά στοιχεία για τα οικονομικά οφέλη της δράσης προσαρμογής πληθαίνουν: η τρέχουσα ετήσια οικονομική ζημία για την ΕΕ λόγω των πλημμυρών και μόνο εκτιμάται περίπου σε 6.4 δισεκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με το έργο ClimateCost του 7ου ΠΠ, αναμένεται να είναι πολλαπλάσια μέχρι το 2050. Με τα μέτρα προσαρμογής θα μπορούσαν να αποφευχθούν τέτοιου είδους ζημίες ενώ το αναμενόμενο κόστος τους θα ήταν χαμηλό.

Για να μπορούν να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο προσαρμογής, είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις συναφείς κοινωνικοοικονομικές πτυχές, καθώς και το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων επιλογών προσαρμογής. Στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την προσαρμογή, του 2009, υπογραμμίζεται ότι η έλλειψη γνώσης αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην επιτυχή αντιμετώπιση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

econews

Σχόλια