Ανακύκλωση πλοίων: αυστηρότερη νομοθεσία στην ΕΕ

0
222

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την περασμένη εβδομάδα νέους κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί η ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων μόνο στις εγκαταστάσεις που είναι ασφαλείς για τους εργαζομένους και περιβαλλοντικά υγιείς.

Πάνω από 1000 μεγάλα παλαιά εμπορικά πλοία, όπως δεξαμενόπλοια και πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ανακυκλώνονται κάθε χρόνο για την ανάκτηση του άχρηστου μετάλλου, πολλά όμως ευρωπαϊκά πλοία οδηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα και βρίσκονται σε παραλίες με παλίρροια σε χώρες της Νότιας Ασίας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που περιέχουν τα πλοία στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Μεταξύ των υλικών αυτών αναφέρονται ο αμίαντος, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), ο τριβουτυλοκασσίτερος και τα λασπώδη κατάλοιπα υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, αυξάνεται ο αριθμός των ατυχημάτων, τίθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και επεκτείνεται η περιβαλλοντική ρύπανση.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι θα έχουν τη μορφή κανονισμού, προτείνουν ένα καθεστώς σχετικά με την επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την χορήγηση άδειας για τα μεγάλα εμπορικά ποντοπόρα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την κατασκευή τους μέχρι την ανακύκλωσή τους.

Το καθεστώς αυτό βασίζεται στη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υγιή ανακύκλωση των πλοίων, η οποία εγκρίθηκε το 2009. Στόχος της σημερινής πρότασης είναι να εφαρμοστεί άμεσα η σύμβαση, δεδομένου ότι θα καθυστερήσει πολλά ακόμη χρόνια η ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης και θέσης σε ισχύ. Για να επισπευστεί η επίσημη εφαρμογή της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ, η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα και ένα σχέδιο απόφασης με την οποία απαιτείται από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση.

Βάσει του νέου καθεστώτος, τα ευρωπαϊκά πλοία οφείλουν να συντάξουν κατάλογο των επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν επί του πλοίου και να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικού καταλόγου. Η ποσότητα των επικίνδυνων υλικών επί του πλοίου (περιλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, του πετρελαίου εξωτερικής καύσης, κλπ) πρέπει να μειώνεται πριν από την παράδοση του πλοίου στην εγκατάσταση ανακύκλωσης.

Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης των πλοίων πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις για το περιβάλλον και την ασφάλεια προκειμένου να συμπεριληφθούν σε κατάλογο διεθνώς εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Η ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων θα γίνεται μόνο στις εγκαταστάσεις του εν λόγω καταλόγου. Ορισμένες από τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης των πλοίων είναι αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Με τον τρόπο αυτό θα εντοπίζονται καλύτερα τα ευρωπαϊκά πλοία και θα διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα που προκύπτουν από τη διάλυση (καθώς και τυχόν επικίνδυνες ουσίες που αυτό περιέχει) αποτελούν αντικείμενο περιβαλλοντικά υγιούς διαχείρισης.

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης η οδηγία απαιτεί από τους πλοιοκτήτες να αναφέρονται στις εθνικές αρχές όταν πρόκειται να στείλουν ένα πλοίο για ανακύκλωση. Συγκρίνοντας τον κατάλογο των πλοίων για τα οποία έχουν εκδώσει πιστοποιητικό καταλόγου με τον κατάλογο των πλοίων που ανακυκλώθηκαν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα τις περιπτώσεις παράνομης ανακύκλωσης. Επιπλέον, οι κυρώσεις τις οποίες προτείνει ο κανονισμός θα είναι πιο συγκεκριμένες και ακριβείς.

Ιστορικό της υπόθεσης

Σήμερα η ανακύκλωση των πλοίων διέπεται από τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, ο οποίος απαγορεύει την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει καταρτιστεί ειδικά για πλοία και συχνά καταστρατηγείται. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς ικανότητας ανακύκλωσης των χωρών του ΟΟΣΑ – επιπλέον όμως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε ένα πλοίο καθίσταται απόβλητο και ποιά χώρα εξάγει το πλοίο. Στόχος της νέας πρότασης είναι να καλυφθούν οι ελλείψεις της εν προκειμένω νομοθεσίας και να καταστεί δυνατή, υπό αυστηρούς όρους, η ανακύκλωση των πλοίων που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ.

Το 2009 πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών πλοίων διαλύθηκαν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν τα σχετικά πρότυπα. Ο αριθμός των ευρωπαϊκών πλοίων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής είναι μεγάλος δεδομένου ότι το 17% της παγκόσμιας χωρητικότητας είναι νηολογημένη στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων διεθνώς αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ.

Η Επιτροπή μεριμνώντας ιδιαίτερα για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η ανακύκλωση των πλοίων για το περιβάλλον και την υγεία, υιοθέτησε ενωσιακή στρατηγική για την καλύτερη διάλυση των πλοίων, στις 19 Νοεμβρίου 2008. Στη στρατηγική προτείνεται σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ανακύκλωσης των πλοίων που θα εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς να αναμένεται πρώτα να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Η σημερινή πρόταση βασίζεται σε ιδέες της στρατηγικής αυτής.

Για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ πρέπει να κυρωθεί τουλάχιστον από 15 χώρες που είναι σημαντικές σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους και την ανακύκλωση. Οι χώρες αυτές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40 % του παγκόσμιου στόλου και σημαντικό τμήμα (σχεδόν 50 %) της παγκοσμίως διαθέσιμης ικανότητας ανακύκλωσης.

econews

Σχόλια