Γ. Μανιάτης: «αναπτυξιακή ελπίδα ο ορυκτός πλούτος» – Το σχέδιο αξιοποίησης

0
22

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τους άξονες πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας παρουσίασε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο: «Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας: κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης».

Οι έξι άξονες πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου είναι οι εξής:

1. Η εθνική πολιτική για τον ορυκτό πλούτο αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

2. Απαιτείται η διαμόρφωση και επικαιροποίηση του εθνικού, του περιφερειακού και του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών χρήσεων γης, με βάση τόσο τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όσο και ασφαλώς τη γεωγραφική θέση των κοιτασμάτων πρώτων υλών που έχει χωροθετήσει η ίδια η φύση.

3. Εργαλείο πολιτικής αποτελεί η κωδικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της Λατομικής και Μεταλλευτικής νομοθεσίας με την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών αδειοδότησης.

4. Ουσιώδης προϋπόθεση ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η αποδοχή των επενδύσεων από τις τοπικές κοινωνίες.

5. Απαιτείται η χρηματοδοτική και θεσμική ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα στάδια των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

6. Είναι αναγκαία η μέγιστη αποδοτικότητα στη χρήση των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Όπως τόνισε ο κ. Μανιάτης κατά την ομιλία του, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, εδώ και 2.5 περίπου χρόνια, ακολουθεί μια πολιτική σταθερή, διάφανη και συναινετική τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, η οποία βασίζεται από τη μια στην καταγραφή, αποκάλυψη και ανάδειξη του ορυκτού πλούτου και την ανάθεση της αξιοποίησής του με διαφανείς διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών του δημοσίου και από την άλλη, στην ύπαρξη σοβαρών αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και την κοινωνικά δίκαιη κατανομή των εθνικών εσόδων.

Επιπλέον, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει το υπουργείο με στόχο τη στήριξη του κλάδου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα:

-Την αναμόρφωση της Μεταλλευτικής νομοθεσίας, μέσα από την έκδοση του νέου Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

-Την καταγραφή και αξιολόγηση πάνω από 120 Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή τους. Σε λίγους μήνες ολοκληρώνουμε το πρώτο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το «Εθνικό Μεταλλευτικό Κτηματολόγιο».

-Καθοριστικό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο απ’ όλα για την προώθηση των επενδύσεων του τομέα, αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των σχετικών έργων.

Ο κ. Μανιάτης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας απλούστευσης-επιτάχυνσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη χώρα μας, έχει ήδη συντελεστεί σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων μέσα από την ψήφιση και πρώτη εφαρμογή του Νόμου 4014/2011.

Η επιτάχυνση αυτή αφορά και στην περιβαλλοντική έργων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας μας.

Έτσι, όπως δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, έχει περιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός τελικών υπογραφών μιας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε μία, ενώ στην ίδια Απόφαση έχει ενσωματωθεί αριθμός άλλων Αποφάσεων (π.χ. διάθεσης λυμάτων, έγκρισης επέμβασης, διαχείρισης αποβλήτων).

«Η απλούστευση-επιτάχυνση αυτή συμπληρώνεται με την έκδοση και εφαρμογή όλων των κατ΄ επιταγή του νόμου απαραίτητων διατάξεων», προσέθεσε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι με την ψήφιση του Ν. 4014/2011 προβλέπεται η δημιουργία της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) στο ΥΠΕΚΑ, ώστε η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων να διενεργείται από μια μόνο Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ σε αντίθεση με την πολυδιάσπαση που υπάρχει σήμερα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση η παραπάνω απλούστευση-επιτάχυνση δεν σημαίνει εκπτώσεις στον πρωταρχικό στόχο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης που είναι η εφαρμογή της αρχής της πρόληψης στην προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της αειφόρου ανάπτυξης.

«Ο Ορυκτός μας Πλούτος αποτελεί αναπτυξιακή ελπίδα για τον τόπο, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί με στοχευμένη Εθνική Πολιτική εντός του πλαισίου πολιτικής της Ε.Ε. Αν η Ελληνική Πολιτεία καταφέρει να εφαρμόσει πολιτική αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχει κερδίσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα και θα έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ελπίδα και προοπτική, ώστε να ξεπεράσει τα σημερινά αδιέξοδα», κατέληξε ο κ. Μανιάτης.

econews

Σχόλια