Θεματικά μουσεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης – Πρόσκληση ΚΑΠΕ

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» απευθύνει το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007–2013».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ, Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, καλεί τους αρμόδιους ή/και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των φορέων που εμπίπτουν στις ανάλογες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 («Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξεων «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους παρακάτω ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα.
3. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
4. Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ (€) και προέρχονται από πόρους του Ταµείου Συνοχής και του ελληνικού δηµοσίου. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 26.03.2012 εώς τις 25.06.2012. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική, βάσει εξειδικευµένων κριτηρίων αξιολόγησης.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση και µέχρι την 25η Ιουνίου 2012 (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων) ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό φάκελο της πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρµι Αττικής όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09:00 – 16:00. Κατά την υποβολή του θα σφραγίζεται από το ΚΑΠΕ το εκδιδόµενο από την Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ αποδεικτικό υποβολής (αριθµός πρωτοκόλλου).

Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η απόδειξη της ταχυδροµικής αποστολής θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής του φυσικού φακέλου.

Σχόλια