Περιβάλλον: 50 δισ. ευρώ το κόστος από τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας

1
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θεωρείται ότι κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ γύρω στα 50 δισεκατομμύρια € ετησίως σε δαπάνες για την υγεία και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον.

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό αυτό και να βελτιωθούν τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα για τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την καλύτερη εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τα οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη των ζημιών στο περιβάλλον μπορεί να κοστίσει πολύ λιγότερο απ’ ό, τι η μακροπρόθεσμη αποκατάσταση.

Η νομοθεσία για το περιβάλλον μπορεί να αποφέρει οφέλη για τη βιομηχανία: για παράδειγμα, η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα αναμένεται να δημιουργήσει 400.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, με καθαρό κόστος που είναι 72 δισεκατομμύρια € μικρότερο από το εναλλακτικό σενάριο της μη εφαρμογής.

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να αναβαθμίσει τον διάλογο με τις κυβερνήσεις και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, με τη βελτίωση της συγκέντρωσης και ανταλλαγής γνώσεων και αυξάνοντας την εμπλοκή όλων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σκιαγραφούνται μέτρα αρωγής των κρατών μελών για μια πλήρη και συστηματική προσέγγιση της συγκέντρωσης και διάχυσης των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η εφαρμογή και επιβολή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας διεκπεραιώνεται από κοινού με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η κακή εφαρμογή συχνά επιδεινώνεται από την έλλειψη ακριβών πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Οι προσπάθειες παρακολούθησης είναι άνισα κατανεμημένες ανά την Ευρώπη, οι παραγόμενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι αποσπασματικές και παρωχημένες και δεν είναι αρκετές οι χρήσιμες πληροφορίες που εισάγονται στο διαδίκτυο.

Η καλύτερη και πιο προσιτή πληροφόρηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα καταστήσει δυνατό να εντοπιστούν σε νωρίτερο στάδιο μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η κατάλληλη εφαρμογή προϋποθέτει την αποτελεσματική απόκριση στα υπαρκτά ή δυνητικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις προτάσεις για βελτιώσεις περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των επιθεωρήσεων και της παρακολούθησης, κριτήρια για το πώς τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις καταγγελίες των πολιτών, μεγαλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και υποστήριξη για τα ευρωπαϊκά δίκτυα των επαγγελματιών του περιβάλλοντος.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα, θα έπρεπε να υπάρχουν σαφέστερες δεσμεύσεις από τους υπεύθυνους για την εφαρμογή των κανόνων, με στόχο την επίτευξη βελτιώσεων με συγκεκριμένες προθεσμίες και σημεία αναφοράς για τις επιδόσεις που μπορούν να αξιολογηθούν από το κοινό.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Όταν γράφετε τέτοιες πληροφορίες, θα πρέπει να αναφέρετε και τις πηγές σας, ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε για περισσότερη ενημέρωση. Είναι κρίμα το άρθρο να είναι κουτσό!

Comments are closed.