Χρήσεις γης: τα βασικά σημεία του ΠΔ – Η δόμηση στη Σαντορίνη

0
5711

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα βασικά σημεία του Προεδρικού Διατάγματος για τις κατηγορίες και το περιεχόμενου των χρήσεων γης παρέθεσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σηφουνάκης το σχέδιο ΠΔ θα έχει ισχύ στα νέα ΓΠΣ που θα εγκριθούν μετά την έκδοση του Διατάγματος, εκτός εάν οι τοπικές κοινωνίες, -οι Δήμοι -αποφασίσουν αυτοβούλως την άμεση εφαρμογή του και δεν αλλάζει η εκτός σχεδίου δόμηση και για το σκοπό αυτό αναδιατυπώνεται το άρθρο 14.

Συνοπτικά επί των βασικών κατηγοριών του σχεδίου ο υφυπουργός επεσήμανε τα εξής:

—Περιοχές κατοικίας

*Εισάγεται – για πρώτη φορά- η έννοια της Αποκλειστικής Κατοικίας για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από νομολογία του ΣτΕ και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται – στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης – το «περιβαλλοντικό κεκτημένο» ορισμένων περιοχών που έχουν αναπτυχθεί ως κηπουπόλεις.

Μέχρι σήμερα, δύο μόνο περιοχές κατοικίας ήταν θεσμοθετημένες, οι περιοχές Αμιγούς Κατοικίας και οι περιοχές Γενικής Κατοικίας.

Με την πρόταση μας προστίθεται νέα, τρίτη κατηγορία, η Αποκλειστική Κατοικία, με μόνη επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία.

—Οριοθετημένοι Οικισμοί

*Δημιουργείται η κατηγορία χρήσεων γης Oριοθετημένων Οικισμών για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος, τη δυναμικότητά, το βαθμό προστασίας τους κ.α.

*Αποσαφήνιση χρήσεων γης και ενοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων με ενιαίες κατηγορίες χρήσης.

—Ιδιαίτερες χρήσεις

*Γενική κατηγορία «Ιδιαίτερων Χρήσεων» που αφορά σε εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων, λοιπές εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κλπ.

*Συστηματοποιούνται οι αστικές υποδομές, ενώ, επιπρόσθετα, θα μπορούν να προσδιοριστούν οι χώροι ΧΥΤΑ. Έτσι, κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, θα υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας επιλογής των χρήσεων και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργικότητα και την επάρκεια σε κοινωνικές υπηρεσίες.

*Κωδικοποιούνται – σε ένα παράρτημα – άλλες χρήσεις και λειτουργίες για παράδειγμα, ορίζονται ως «χώροι συνάθροισης κοινού» τα θέατρα, οι κινηματογράφοι κλπ, γίνεται σαφές τί ορίζεται ως «χώρος κέντρων διασκέδασης-αναψυχής», «αθλητικές εγκαταστάσεις» , «επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης», «κατάστημα».   Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για να αποφευχθούν παρερμηνείες και να υπάρξει ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση των λειτουργιών από όλες τις πολεοδομικές υπηρεσίες εφαρμογής.

*Προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων όπως είναι οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται με ειδικές διατάξεις (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.).

Για το άρθρο 14 προτείνεται η αποσύνδεση της κατοικίας από την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη της, την οποία και αποδεχόμαστε για την άρση οποιασδήποτε σύγχυσης και ασάφειας.

Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση (κατοικίας).

—Όροι δόμησης σε Σαντορίνη και Θηρασιά

*Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε υπουργική απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών για την Καλντέρα στην περιοχή Ι της ΖΟΕ Θήρας και Θηρασιάς (ΦΕΚ 174 ΑΑΠ/30-12-2011). Από την αναστολή αυτήν εξαιρέθηκαν μελέτες που αφορούν στην προστασία, στην ενίσχυση και τη στήριξη των πρανών, καθώς και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνον – για επισκευή, χρωματισμό των όψεων, αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα και την επισκευή στέγης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

*Επίσης – στις 30/12/2011 – (ΦΕΚ 367 ΑΑΠ/30-12-2011) ανεστάλη – για έξι (6) μήνες – η έκδοση οικοδομικών αδειών στις περιοχές ΙΙ και ΙΙΙ της ΖΟΕ Θήρας και Θηρασιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση οικοδομικών αδειών με τους παλαιούς όρους δόμησης. Ήδη από 20/02/2012 το σχέδιο ΠΔ βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

*Οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου ΠΔ είναι η προστασία και η ανάδειξη των γεωμορφωτικών σχηματισμών του νησιού που υφίστανται ισχυρή πίεση αλλοίωσης, η προώθηση μελετών για την αντιμετώπιση προβλημάτων γεωλογικού χαρακτήρα που θέτουν ζήτημα ασφάλειας, (στη ζώνη Α με στοιχείο Ι) και η δημιουργία υποδομών ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες όπως είναι η κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών, η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το τελεφερίκ κ.λ.π.

*Για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας του νησιού, υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση της δυνατότητας επεξεργασίας και τυποποίησης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, προστασία των αμπελώνων και οι ποικιλίες των κρασιών.

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου ΠΔ, είναι:

*Απαγορεύεται στο εξής η δόμηση ή η αλλοίωση της μορφολογίας του τοπίου και του περιβάλλοντος στη ζώνη Ι (περιοχή Καλντέρας), πλην των έργων αντιστήριξης των πρανών και κάποιων λοιπών έργων κοινής ωφέλειας.

*Εισάγεται ενιαίο όριο κατάτμησης 8 στρεμμάτων σε όλες τις ζώνες (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), πλην της ζώνης ΙΙΙ, όπου η αρτιότητα για τουριστικά καταλύματα και τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε 15 και 10 στρέμματα αντίστοιχα. Τονίζεται ότι στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ και για χρήσεις πλην τουριστικών καταλυμάτων, εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα –πλέον κατά παρέκκλιση- υφιστάμενα γήπεδα ελάχιστου εμβαδόν 4 στρεμμάτων.

*Επαναπροσδιορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία, στα 150τμ στα κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα γήπεδα και 200τμ στα κατά κανόνα οικοδομήσιμα γήπεδα, μέγιστου ύψους 4,5 m, όπως από το 2001 ισχύει σε 24 νησιά του Αιγαίου.

*Προβλέπεται η χωροθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας νερού, αφαλάτωσης, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού.

*Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως για αμπελώνες, φακές, φάβα, ντοματάκια κ.ά. δεν θα δομούνται.

*Για την ελαχιστοποιήση του περιβαλλοντικού και οπτικού ίχνους, εισάγεται η δυνατότητα υπόσκαφου κτιρίου, δηλαδή κτιρίου που δεν φέρει κανένα ίχνος δόμησης στην επιφάνεια του εδάφους και έχει μόνο μία ανοικτή όψη.

econews

Σχόλια