Κομοτηνή: ημερίδα για την προστασία υδατικών και δασικών πόρων

0
514

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, διοργανώνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. στην Κομοτηνή, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (1ος όροφος, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κτήριο πρώην Νομαρχίας), την πρώτη ενημερωτική ημερίδα του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης».

Το έργο αφορά στη διατήρηση, συνετή χρήση και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων του Νομού, συμβάλλει στη διαφύλαξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, μέσω επιλεγμένων και κατάλληλα σχεδιασμένων δράσεων. Οι κύριοι άξονές του αφορούν στην ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας, στην εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών, στην προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας, στην εγκατάσταση και ανόρθωση προστατευτικών δασών στον Νομό Ροδόπης, καθώς και στην παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού και σε σειρά δράσεων προβολής και δημοσιοποίησης του έργου και της περιοχής.

Σκοπός της ημερίδας είναι η δημόσια ενημέρωση για το έργο, τους σκοπούς και τις δράσεις του, καθώς και η παρουσίαση των έως σήμερα αποτελεσμάτων του.

Το έργο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» αφορά στη διατήρηση, συνετή χρήση και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων του Νομού, συμβάλλει στη διαφύλαξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, μέσω επιλεγμένων και κατάλληλα σχεδιασμένων δράσεων.

Δράση 1

Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας
Η δράση αποσκοπεί στην έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση των χρηστών νερού και των φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την προστασία των δασών και των υδατικών πόρων. Αφορά στην οργάνωση χωρικών και μη χωρικών σχετικών πληροφοριών και περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο διαδικτυακών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), για τη Διεύθυνση Υδάτων και τη Διεύθυνση Δασών αντιστοίχως, καθώς και την ανάπτυξη Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας. Χρηστικοί οδηγοί και εκπαιδευτικά σεμινάρια θα προετοιμαστούν και θα οργανωθούν για το προσωπικό των Διευθύνσεων.

Δράση 2

Εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και υδρομετρητικών σταθμών
Αποσκοπεί στην παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής κατανομής των μετεωρολογικών και υδρολογικών παραμέτρων στον Νομό και περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης. Το δίκτυο αποτελείται από 8 μετεωρολογικούς σταθμούς, 7 σταθμηγράφους και 6 πιεζόμετρα, όλα με αισθητήρες μέτρησης σε πραγματικό χρόνο των αντίστοιχων παραμέτρων και με ικανότητα ασύρματης αποστολής και δημοσίευσης των δεδομένων τους στο διαδικτυακό ΣΓΠ της Διεύθυνσης Υδάτων. Με τη βοήθειά τους, θα καταστεί δυνατό να προβλεφθούν οι πλημμυρικές παροχές, η χωρική και χρονική κατανομή κλιματικών και υδρολογικών παραμέτρων, να προσδιορισθούν οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό κ.λπ.

Δράση 3

Προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας
Η δράση περιλαμβάνει:
-Ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται στη λίμνη Ισμαρίδα από την υφιστάμενη διαχείριση των αγρο-οικοσυστημάτων και οφείλονται στα λιπάσματα, στην άρδευση και σε αυθαίρετες αλλαγές στη χρήση γης. Εφαρμόζονται δορυφορική ανάλυση εικόνας για την αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών και ολοκληρωμένες τεχνικές προσομοίωσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε επίπεδο Νομού.
-Αξιολόγηση των λειτουργιών και αξιών της λίμνης Ισμαρίδας: ανάλυση της υδροπεριόδου της λίμνης, αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων της, διερεύνηση της κατάστασης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας της λίμνης, αξιολόγηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος, εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση του καλαμώνα της.
-Μια ανεξάρτητη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το σχέδιο διαχείρισης του καλαμώνα της λίμνης, θα κατευθύνει τις εργασίες αποκατάστασης (π.χ. διάνοιξη καναλιών, δημιουργία ανοιχτών εκτάσεων στον πυκνό καλαμώνα).

Δράση 4

Εγκατάσταση και ανόρθωση προστατευτικών δασών στον Νομό Ροδόπης
Αποσκοπεί στην ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών του όρους Ροδόπη, αλλά και στην προστασία διαβρωσιγενών εδαφών, στη μείωση της στερεοπαροχής κατάντη ρεμάτων που συμβάλλουν στον ποταμό Κομψάτο ο οποίος προσχώνει τη λίμνη Βιστωνίδα, καθώς και στην άμβλυνση, σε τοπικό επίπεδο, πλημμυρικών αιχμών. Η δράση αφορά σε φυτεύσεις έκτασης μεγαλύτερης από 1.500 στρέμματα και εργασίες προστασίας των φυτειών, σε δυο περιοχές του όρους Ροδόπη, στην Κρυστάλλη και στην Πόα. Σε κατάλληλα τμήματα των περιοχών αυτών και ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και σε γυμνές που δεν έχουν έντονα διαβρωθεί, θα γίνουν φυτεύσεις μαύρης πεύκης (Pinus nigra) και άλλων δασικών ειδών, κατάλληλων για τη σταθεροποίηση του εδάφους και θα ευνοηθεί η φυσική αναγέννηση της πλατύφυλλης δρυός (Quercus conferta). Οι ανωτέρω εκτάσεις θα περιφραχθούν περιμετρικά για να προστατευθούν από τη βόσκηση.

Δράση 5

Διαχείριση και δραστηριότητες δημοσιότητας
Περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του έργου, τη δημόσια ενημέρωση για τις αξίες και τον φυσικό πλούτο του Νομού Ροδόπης, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και δράσεις διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του.

econews

Σχόλια