Φωτοβολταϊκά: διαγωνισμός για πώληση τριών θυγατρικών της ΓΑΙΑΟΣΕ

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την πώληση 100% των μετοχών  τριών θυγατρικών της που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά, προκήρυξε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός αφορά τις εταιρείες:

Α.ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

Β.ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Γ.ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αποκλειστικός σκοπός των παραπάνω εταιρειών είναι ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 32ΜW, σε 27 ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Οι εταιρείες έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες παραγωγής από τη ΡΑΕ και έχουν προωθήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι υποψήφιοι επενδυτές/αγοραστές θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και χρηματοοικονομική ικανότητα υλοποίησης αντίστοιχων επενδύσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Απριλίου 2012 και ώρα 16:00.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ Αρχή στην Ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με το Διαγωνισμό μέχρι δέκα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η παραλαβή των τευχών των προκηρύξεων διατίθενται στους Ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., από την  Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 έως και 10 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά την διάρκεια των ωρών 10:00 έως 16:00, μετά από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους Διαγωνισμούς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

econews

Σχόλια