Περιβαλλοντική ενημέρωση: μέτρα για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων

0
23

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Προκειμένου να συνδράμει τις αρχές και τους κατασκευαστές των κρατών μελών στην ευχερέστερη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κατασκευαστικών έργων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κωδικοποιήσει το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας της ΕΕ που διέπει την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) της οδηγίας και οι τρεις επακόλουθες αναθεωρήσεις της έχουν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν μία συνεκτικότερη, σαφώς μεταφρασμένη και φιλική προς τον χρήστη έκδοση, η οποία ήδη τέθηκε σε ισχύ.

Η «κωδικοποίησn» αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει προσπάθειας για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι η οδηγία ΕΠΕ και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της αποτελούν πλέον ένα ενιαίο, διαφανές και κατανοητό νομοθέτημα, χωρίς αλλαγές στις αρχικές διατάξεις του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκρινε την κωδικοποιημένη οδηγία ΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και το κείμενό της δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2012 ως Οδηγία 2011/92/EΕ.

Στόχος της οδηγίας ΕΠΕ είναι να εξασφαλιστεί ότι τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εκτιμώνται καταλλήλως πριν από την έγκρισή τους.

Ως εκ τούτου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα επέτρεπε να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, εντοπίζονται και εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Οι κατασκευαστές μπορούν στη συνέχεια να προσαρμόζουν καταλλήλως τα έργα, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, προτού αυτές όντως εκδηλωθούν, ή οι αρμόδιες αρχές να ενσωματώνουν στην άδεια του έργου μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.

Η οδηγία διασφαλίζει την έγκαιρη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτίμησης του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεων των κατασκευαστών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές και στους κατασκευαστές να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

econews

Σχόλια