Μεταλλαγμένα: εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7 για τα ζωικά προϊόντα

0
40

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7, που αφορά στις προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές, με σχετική απόφαση του νεοσύστατου Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- Δήμητρα.

Το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στην  «αλυσίδα» παραγωγής, γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση, στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και η οποία επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή τους προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν το εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.

Το πρότυπο AGRO 7 οργανώνεται σε δέκα ενότητες απαιτήσεων:

1.     Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών

2.     Απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής

3.     Απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής

4.     Απαιτήσεις για την εκτροφή ιχθύων θαλασσοκαλλιέργειας

5.     Απαιτήσεις για  την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος

6.     Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών

7.     Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία κρέατος

8.     Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία αυγών

9.     Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία ιχθύων

10.   Απαιτήσεις για  τα σημεία πώλησης κρέατος

Πρόκειται για ένα μοντέλο διασφάλισης της συνέχειας μεταξύ των «κρίκων» της «αλυσίδας» παραγωγής ζωικών προϊόντων που ειδικότερα περιλαμβάνει:

1.    Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. βιομηχανίες ζωοτροφών, παρασκευαστήρια ζωοτροφών μονάδων εκτροφής) και ειδικότερα στις απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ύλες και τα προμίγματα, τον εργαστηριακό έλεγχο των τελικών προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής και τις απαιτήσεις για το χειρισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.

2.       Απαιτήσεις για την εκτροφή των ζώων/πουλερικών/ιχθύων
Για τις επιχειρήσεις εκτροφής (ζώων, πουλερικών και ιχθύων), οι απαιτήσεις του προτύπου εστιάζονται κυρίως στη διατροφή των ζώων, που περιλαμβάνει έλεγχο των παραλαμβανόμενων ζωοτροφών από επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών πιστοποιημένες κατά το πρότυπο AGRO 7 και τον έλεγχο του παρεχόμενου σιτηρεσίου με βάση τις ανάγκες εκτροφής, το είδος των ζώων και το στάδιο ανάπτυξής τους, καθώς και στην ιχνηλασιμότητα των ζώων, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται η τήρηση ισοζυγίων και η εξασφάλιση του διαχωρισμού τους και της ταυτότητάς τους σε κάθε στάδιο διακίνησής τους.

3.      Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών
Οι επιχειρήσεις σφαγής ζώων/πουλερικών οφείλουν σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζουν και να αποδεικνύουν το σαφή διαχωρισμό των ζώων/πουλερικών που παραλαμβάνουν και προέρχονται από πιστοποιημένες κατά το AGRO 7 επιχειρήσεις εκτροφής και τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητάς τους σε κάθε παραγωγικό στάδιο, προκειμένου τα σφάγια ή τα τεμάχια κρέατος που προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές ως τελικά προϊόντα, να διατηρούν την ταυτότητά τους.

4.      Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις τυποποίησης/συσκευασίας/εμπορίας γάλακτος, κρέατος, αυγών και ιχθύων υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που αφορά στους πιστοποιημένους κατά το AGRO 7 προμηθευτές τους, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων. Στη συσκευασία των τελικών προϊόντων αναγράφονται υποχρεωτικά σχετικές με την πιστοποίηση ενδείξεις και τοποθετείται υποχρεωτικά το εθνικό σήμα που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των ψαριών που δεν συσκευάζονται σε κλειστή συσκευασία, της οποίας το άνοιγμα γίνεται από τον τελικό καταναλωτή, το σήμα τοποθετείται υποχρεωτικά σε κάθε ψάρι, ενώ στην περίπτωση της παραγωγής ασυσκεύαστου κρέατος περιγράφονται απαιτήσεις για τα σημεία λιανικής πώλησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η τήρηση της ιχνηλασιμότητας των πιστοποιημένων κατά AGRO 7 προϊόντων, ο σαφής διαχωρισμός τους από άλλα προϊόντα του ιδίου είδους, η τήρηση ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος (που αποδεικνύονται μέσω παραστατικών αγορών και πωλήσεων) και η επισήμανσή τους με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργείται σύγχυση ή παραπλάνηση του καταναλωτή.

Για την έναρξη εφαρμογής του προτύπου AGRO 7 έχει προβλεφθεί περίοδος έξι (6) μηνών για την προετοιμασία των εμπλεκομένων μερών και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών εφαρμογής οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.   Την έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας που θα περιγράφει το «σχήμα πιστοποίησης», τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό και τις αποφάσεις που αφορούν το πλαίσιο εφαρμογής και κατοχύρωσης σχετικών όρων και απαιτήσεων

2.   Την έγκριση πλαισίου κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης αλλά δεν συμμορφώνονται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και διαπιστώνονται από έλεγχο αγοράς ότι χρησιμοποιούν παρανόμως σχετικές ενδείξεις ή/και σήματα.

3.  Την έκδοση και κατοχύρωση εθνικού σήματος που θα φέρουν τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές

4.  Τη διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης και την αναγνώρισή τους από το Υ.Π.Α.Α.Τ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, σε ότι αφορά στις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής μας στο τομέα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων είναι η στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και η ασφαλής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και τις μεθόδους παραγωγής τους.

Η επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο απαιτήσεων και προτεραιοτήτων για την επισήμανση των τροφίμων και στην κατεύθυνση αυτή η σύγχρονη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή οφείλει να στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την εμφάνιση και την εξάπλωση της γενετικής τροποποίησης ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύνταξης και έκδοσης προδιαγραφών για την επισήμανση των Ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.

Με απόφαση του νεοσύστατου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» αρμόδιου για την έκδοση προδιαγραφών ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα, εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές».

Το πρότυπο AGRO 7 αποτελεί ένα ακόμα βήμα στήριξης της απόφασης του καταναλωτή να επιλέγει ελεύθερα την ποιότητα της διατροφής του αλλά και του Έλληνα παραγωγού να αποδεικνύει την αξία της ποιοτικής ανωτερότητας των προϊόντων που παράγει, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους».

econews

Σχόλια