ΥΠΕΚΑ: οι υποχρεώσεις του υπό το Νέο Μνημόνιο

0
86

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο 2 γνωστοποίησε το ΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας, που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση, μερικές από τις πλέον κρίσιμες για την ανάπτυξη της οικονομίας διαρθρωτικές αλλαγές».

Οι υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνουν τόσο οριζόντια μέτρα, όπως η μείωση λειτουργικών δαπανών, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από διαρθρωτικά ταμεία και η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όσο και τομεακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την χωροταξία και πολεοδομία και τη διαχείριση αποβλήτων.

Οι αρμόδιες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έχουν περιλάβει στον προγραμματισμό τους σχέδια και ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση αυτών των υποχρεώσεων.

Οριζόντια μέτρα

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και σύμφωνα με τον δημιουργούμενο οδικό χάρτη, η Κυβέρνηση πρέπει… να δημιουργήσει βασικές οριζόντιες δομές σε κάθε Υπουργείο, υλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες ως προς τον Προϋπολογισμό/Οικονομικά [Φεβρουάριος 2012], τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τις ενέργειες μέσα σε πλαίσιο κοινών κανόνων. Νομοθεσία πλαίσιο θα συνταχθεί σε ευθυγράμμιση με τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί και θεσπισθεί και θα παρέχει την νομική αναφορά για την υλοποίηση μιάς τέτοιας μεταρρύθμισης.” (σελ. 8)

 

Από το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη εκπονηθεί και δημοσιοποιηθεί νέο οργανόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Για την θέσπιση του νέου Οργανισμού το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το ΥΠΕΚΑ έχει, επίσης, προχωρήσει στην ανάθεση σε ανάδοχο του έργου για την αναμόρφωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2012.

Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή του προσωπικού με προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα.” (σελ. 9)

 

Παράλληλα με τις διαδικασίες θέσπισης του νέου Οργανογράμματος, μέχρι τέλος Μαρτίου 2012 θα προχωρήσουν και οι μετακινήσεις προσωπικού στα τμήματα αιχμής για το ΥΠΕΚΑ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ήδη έχουν καταργηθεί οι κενές οργανικές θέσεις (431 θέσεις μονίμων από τις 826 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και 49 θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις συνολικά 86 προβλεπόμενες θέσεις).

Μείωση της λειτουργικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης” (σελ. 3)

Για την μείωση των λειτουργικών δαπανών το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει το σχέδιο μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του από 28 κτιριακές εγκαταστάσεις σήμερα σε μία, ενώ στις 16/2/2012 δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο κτήριο του ΥΠΕΚΑ. Η μετεγκατάσταση θα μειώσει τις δαπάνες για ενοίκια από τα σημερινά 9 εκ. κατά τουλάχιστον 6 εκ. ευρώ και άλλες λειτουργικές δαπάνες από 2 εκ. ευρώ σε 1 εκ. ευρώ.

15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται. Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό καθ” όν χρόνον ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεώς τους.” (σελ. 9-10)

 

Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προχωρήσει στην συγχώνευση του ΕΚΠΑΑ με το ΙΓΜΕ, σε έναν οργανισμό (ΕΚΒΑΑ) και από τον Ιανουάριο του 2012 έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας περίπου 170 υπαλλήλων.

Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει περαιτέρω δυνατότητες μείωσης του αριθμού των εποπτευόμενων φορέων με στόχο ολοκλήρωσης της διαδικασίας το τέλος του 2012.

“Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής” (σελ. 37-38)

Το ΥΠΕΚΑ είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης». Ως προς την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, το 2011 το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη καταφέρει τον τριπλασιασμό των δαπανών σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα η απορρόφηση έφτασε το 24%, οι νομικές δεσμεύσεις έφτασαν το 60% και οι εντάξεις έχουν ξεπεράσει το 150% του Προγράμματος.

Το ΥΠΕΚΑ έχει προγραμματίσει για το 2012 την συμβασιοποίηση (νομικές δεσμεύσεις) του 100% του Προγράμματος και την αύξηση της απορρόφησης στο 40%. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι υπηρεσίες του ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργούν πρότυπα τεύχη δημοπράτησης για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων στους μεγάλους άξονες, επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης σε άξονες με μικρή απορρόφηση και προετοιμάζεται ευρύ πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των δικαιούχων με βασικό στόχο την προβολή παραδειγμάτων και καλών πρακτικών.

Για τον εξορθολογισμό του προγράμματος, τα έργα τα οποία έχουν παραμείνει αδρανή για περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά και δεν προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους εντός της προγραμματικής περιόδου, έχουν εντοπιστεί. Δικαιούχοι των ενταγμένων αυτών έργων έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν προειδοποιητικές επιστολές απένταξης.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (σελ. 6)

Για την εξασφάλιση της επίτευξης των σκοπών του σχεδίου (αποκρατικοποιήσεων), η Κυβέρνηση θα μεταβιβάζει επί συνεχούς βάσεως περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου [ΤΑΙΠΔ]. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΔ όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναμένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠΔ. (σελ. 4-5)

 

Έχουν ήδη μεταβιβασθεί οι συμμετοχές του δημοσίου σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεργασία με το Ταμείο για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας.

Η Κυβέρνηση επισπεύδει την καταχώρηση της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση: (i) συντάσσει πλήρη απογραφή περιουσιακών στοιχείων, (ii) προετοιμάζει ειδικό νόμο για την αξιοποίηση της Περιοχής του Ελληνικού, (iii) αποσαφηνίζει το καθεστώς χρήσεως γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012 [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].” (σελ. 6)

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο Νόμου για την αξιοποίηση της Περιοχής του Ελληνικού, το οποίο και κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Για την αποσαφήνιση του καθεστώτος χρήσεων γης σε άλλα περιουσιακά στοιχεία υπάρχει ήδη συνεργασία της Δ/νσης Χωροταξίας με το ΤΑΙΠΔ.

Απελευθέρωση επαγγελμάτων

Η Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή [ΤΡΙΜ.2-2012].” (σελ. 27)

Το ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας) θα έχει δώσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 10 του ΠΔ 100/2010 έως τις 10 Μαρτίου 2012.

Αδειοδότηση επιχειρήσεων

Η Κυβέρνηση:

Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθμό όχλησης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ.9, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012]” (σελ. 30)

 Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ για τους βαθμούς όχλησης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ.9, του Ν.3982/2011.

 Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ.1, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος του 2012]” (σελ. 30)

Έως τα μέσα Μαρτίου θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ για τους τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ.1, του Ν. 3982/2011 και στο άρθρο 8, παρ.3 του Ν. 4014/2011.

“Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρηματικών πάρκων, όπως προβλέπει το άρθρο 46, παρ.6, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος 2012]” (σελ. 30)

Tο σχέδιο απόφασης ετοιμάζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓ Βιομηχανίας). Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ και έχει ήδη διατυπώσει παρατηρήσεις.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η Κυβέρνηση:

Εκδίδει την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 2, παρ.7, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η οποία παραθέτει τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον τύπο του έργου ή της δραστηριότητας. [2ο τρίμηνο 2012]

Εκδίδει τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει το άρθρο 8, παρ.3, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (πλην των βιομηχανικών δραστηριοτήτων), οι οποίες παραθέτουν τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, και το άρθρο 2, παρ.12, του Ν.4014/2011 για τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας και των συγκεκριμένων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.” [2ο τρίμηνο 2012] (σελ. 30)

Στη συνέχεια της ψήφισης του σχετικού νόμου και της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κατηγοριοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων (Ιανουάριος 2012), έως το τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) των έργων τουριστικών εγκαταστάσεων, έργων αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (6η Ομάδα), ΑΠΕ (10η Ομάδα) και των σταθμών βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας.

Οι υπόλοιπες ΠΠΔ, καθώς και τα πρότυπα περιεχομένου της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 4014/2011 βρίσκονται σε διαδικασία σύνταξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή θα ανατεθούν σε ειδικές ομάδες έργου και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2012.

Για την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση του έργου της έκδοσης των ΠΠΔ και των πρότυπων ΑΕΠΟ υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης από ενταγμένο στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργο της ΕΥΠΕ.

Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα

“Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων:

Στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας.” (σελ. 31)

Περιβαλλοντικές άδειες: Έχει συνταχθεί σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου. Ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες εγκύκλιοι και ΥΑ και έχει προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης των απαραίτητων υποέργων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η κατασκευή δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των Αποφάσεων Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και η συμφωνία με το ΤΕΕ για το έργο της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των Μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Οικοδομικές άδειες: Οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του Ν. 4030/2011 για τον Νέο Τρόπο Έκδοσης Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών βρίσκονται υπό εκπόνηση και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29/2/2012. Παράλληλα υλοποιείται από το ΤΕΕ το έργο για την υποστήριξη της πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής των μελετών με στόχο την ολοκλήρωση του έως το τέλος του έτους.

“Στην αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.”  (σελ. 31)

Ήδη έχει μερικώς απλουστευθεί η διαδικασία ανανέωσης των αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων με την έκδοση της εγκυκλίου 21/2011. Τις επόμενες εβδομάδες θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.

Κτηματολόγιο και χωροταξικός σχεδιασμός

“Η Κυβέρνηση επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, προκειμένου:

▪  να προκηρύξει όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα (περίπου 15 εκατομμύρια) και να κατακυρώσει κτηματολογικά έργα για 7 εκατομμύρια δικαιώματα [4ο τρίμηνο 2012]” (σελ. 31)

Η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει προγραμματίσει ήδη την προκήρυξη για τα εναπομείναντα δικαιώματα με τη νέα διαδικασία ανάθεσης (περίπου 15 εκατομμύρια) και θα κατακυρώσει έργα για 7 εκατομμύρια δικαιώματα από το σύνολο των συμβάσεων που έχουν προκηρυχθεί. Το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει από την Κτηματολόγιο ΑΕ πλήρες και αναλυτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα (αντικείμενο, διαδικασίες, χρηματορροές), το οποίο και θα παρουσιαστεί εντός του Μαρτίου 2012.

“▪  να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες όλων των υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων και να μεταφέρει όλες τις νεοεγγραφείσες πράξεις στο κτηματολόγιο έως το 2015

▪  να δημιουργήσει κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας για μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2015

▪  να δημιουργήσει πλήρες κτηματολογικό μητρώο και κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.” (σελ. 31)

Η Κτηματολόγιο ΑΕ, ο ΟΚΧΕ και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ βρίσκονται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ολοκλήρωση κατ’ αρχήν των νομοθετικών πράξεων για την χωροθέτηση των οριστικών κτηματολογικών γραφείων (με Υπουργική Απόφαση) και την οριστικοποίηση της οργανωτικής δομής τους (με Προεδρικό Διάταγμα). Οι διαδικασία αυτή  προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2012, ώστε να αρχίσει σταδιακά η μετάβαση στα οριστικά κτηματολογικά γραφεία.

“Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. [4ο τρίμηνο 2012]” (σελ. 31)

Η εκπόνηση μελετών για τα 12 Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια ανατέθηκαν εντός του Φεβρουαρίου 2012. Η αξιολόγησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2012. Μετά από διαβούλευση τα αναθεωρημένα Χωροταξικά Σχέδια θα έχουν παραδοθεί έως τον Νοέμβριο 2012.

 “Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία προκειμένου (α) να απλουστεύσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολεοδομικές διαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα [3ο τρίμηνο 2012]” (σελ. 31)

Πέραν της τροποποίησης του 2508/1997 και του ΠΔ 166/Δ/1987, θα υπάρξει και η θεσμοθέτηση με νέο Νόμο της απλοποίησης της διαδικασίας παραγωγής και έγκρισης των πολεοδομικών μελετών.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΚΑ εξετάζει περαιτέρω τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας που συνδέεται με τη λειτουργία των Πολεοδομιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το πλαίσιο για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1 Μαρτίου 2012, προβλέπει ήδη σειρά ρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους ηλεκτρονικής κατάθεσης και φύλαξης των οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας.

«Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενική νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην απλούστευση και επιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. [3ο τρίμηνο 2012]” (σελ. 32)

Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού των θεσμικών παρεμβάσεων που απαιτούνται. Οι παρεμβάσεις αυτές μεταξύ άλλων θα πρέπει να εκπληρώνουν τους εξής στόχους:

 • Περιορισμός της πολυπλοκότητας στη διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων.
 • Κατάργηση περιττών ρυθμίσεων στη διαδικασία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.
 • Μείωση του αριθμού των επιπέδων σχεδιασμού για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων.
 • Μείωση του αριθμού των εγκρίσεων για την χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Απλοποίηση των νομικών διαδικασιών για την αναθεώρηση των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων.
 • Εισαγωγή της δυνατότητα εκπόνησης ειδικών σχεδίων για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων χωρικής ανάπτυξης.

Η διαδικασία διαβούλευσης και νομοθέτησης του νέου πλαισίου θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2012.

Η Κυβέρνηση “υιοθετεί επίσης νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων [2ο τρίμηνο 2012] και αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων έως το [4ο τρίμηνο 2012].” (σελ. 31)

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων έχει ήδη ρυθμιστεί με την ενσωμάτωση με το Νόμο 4024/2012 (ΦΕΚΑ’ 24) στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ).

Για την αδειοδότηση τουλάχιστον δύο χώρων, το ΥΠΕΚΑ ολοκλήρωσε μελέτη για την αξιολόγηση εναλλακτικών κριτηρίων χωροθέτησης και περιοχών, εξέδωσε την εγκύκλιο 18/2011 με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης περιοχών και απηύθυνε πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό την  περιβαλλοντική αδειοδότησή τους έως το τέλος του 2012.

Ενέργεια – Δράσεις για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

«Η Κυβέρνηση υιοθετεί πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για:…

Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. [1ο τρίμηνο 2012]” (σελ 29)

Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ συντάσσουν σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002, καθώς και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στη βάση αυτών των κατευθύνσεων. Τα σχέδια τροποποιήσεων θα έχουν ψηφιστεί εντός του Μαρτίου 2012.

«Αποθέματα ασφαλείας αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου: Η Κυβέρνηση μεταφέρει την Οδηγία 2009/119 που επιβάλλει στα κράτη-μέλη υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου. [4ο τρίμηνο 2012]” (σελ. 32)

Στο ΥΠΕΚΑ λειτουργεί ήδη η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/119. Η νομοθέτηση θα γίνει εντός του 2012.

 

Αγορά ενέργειας (σελ. 33-35)

Διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου

“Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.

Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια:

▪              ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ΔΣΜ ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριος του 2012]”

Ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί ήδη από την 1/2/2012 και έχει την ιδιοκτησία του Συστήματος Μεταφοράς, τη διαχείριση του σε καθημερινή βάση καθώς και την ευθύνη για την κατάρτιση του καθημερινού Προγράμματος Κατανομής και τη διαχείριση των Διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Οι απαραίτητες ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί.

“▪            ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ). [1ο τρίμηνο 2012]”

Η μεταφορά προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ είναι ήδη σε εξέλιξη. Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ΔΕΗ και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2012.

“▪            πιστοποίηση του διαχωρισμένου ΔΣΜ από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. [2ο τρίμηνο 2012]”

Ο φάκελος για την πιστοποίηση έχει ήδη καταρτιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Για το σκοπό αυτό λήφθηκε υπόψη η λεπτομερής έκθεση-οδηγός για την πιστοποίηση των Διαχειριστών που εξέδωσε η ΡΑΕ τον Νοέμβριο του 2011. Η διαδικασία πιστοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί από την ΡΑΕ έως τον Ιούνιο 2012.

“Για το φυσικό αέριο:

▪              ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. [1ο τρίμηνο 2012]”

Ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί ήδη με την μορφή θυγατρικής επιχειρήσεις και έχει την κυριότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναγκαίες εταιρικές μεταβολές στον ΔΕΣΦΑ ώστε να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του μοντέλου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ).

Με δεδομένο ότι η επιχείρηση ήδη λειτουργεί ως θυγατρική η διαδικασία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού είναι απλούστερη. Η εταιρία εντάσσεται στη διαδικασία αποκρατικοποίησης της μητρικής ΔΕΠΑ. Η τελική μορφή του Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένου Διαχειριστή – σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας – θα καθοριστεί από το μοντέλο που θα προκριθεί κατά την διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται να διατηρήσει τουλάχιστον το 34% του ΔΕΣΦΑ.

“▪            ο διαχωρισμένος ΔΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. [3ο τρίμηνο 2012]”

Εντός του Μαρτίου 2012 θα ξεκινήσει η προετοιμασία του φακέλου πιστοποίησης.

“Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ μετά το διαχωρισμό των ΔΣΜ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, και ελέγχει τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιομηχανίας φυσικού αερίου θα συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.”

Οι δύο αυτές γενικές προϋποθέσεις διέπουν τις διαδικασίες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.

“Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίμηνο 2012]”

Αναμένονται εντός του Μαρτίου τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς (market test) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων μέτρων, που θα οριστικοποιηθούν με αντίστοιχη απόφαση της ΕΕ.

“Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012]

Ολοκληρώνεται η εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. [Νοέμβριος του 2013]”

Τα μέτρα θα αρχίσουν να υλοποιούνται αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.”

Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεργασία με τους συμβούλους αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ για τον καθορισμό του σχήματος με το οποίο θα προχωρήσει η πώληση μονάδων της ΔΕΗ.

Στην απόφαση θα συνεκτιμηθούν οι απαιτήσεις που θα τεθούν από τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τις λιγνιτικές μονάδες προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για την ΔΕΗ από την πώληση παγίων.

Έως τα μέσα Μαρτίου 2012 αναμένεται να έχει κατατεθεί η πρόταση των συμβούλων για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια

 “Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012]”

Θα οριστικοποιηθεί έως τον Ιούνιο 2012 ο τρόπος και τα συγκεκριμένα χρονικά βήματα με τα οποία θα προχωρήσει η μετάβαση στο νέο σύστημα έως τον Ιούνιο 2013.

“Η κυβέρνηση καταργεί τα νόμιμα τιμολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών [2ο τρίμηνο 2013]”

Έχουν ήδη απελευθερωθεί τα τιμολόγια στην υψηλή και στην μέση τάση. Εντός του 2012 θα εκπονηθεί μελέτη για την απελευθέρωση των τιμολογίων χαμηλής τάσης.

 Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

“Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίμηνο 2012]”

Η ολοκλήρωση της εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνει την αλλαγή του πλαισίου που διέπει την αγορά ενέργειας από βιοκαύσιμα.

Το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για τα βιοκαύσιμα.

Το σχέδιο νόμου κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή εντός του Μαρτίου 2012.

“Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος
 • επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης.
 • τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
 • εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.
 • μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. [1ο τρίμηνο 2012]”

Το ΥΠΕΚΑ εντός του 2012 προχώρησε ήδη σε διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος χρηματοδότησης των ΑΠΕ, με τη μείωση και τον εξορθολογισμό των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά. Συμπληρωματικά έχουν αναληφθεί δράσεις για την υποστήριξη και εν τέλει βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των παραγωγών ΑΠΕ (επιβολή τέλους λιγνίτη, ενεργοποίηση πρόβλεψης για καταβολή μέρους του τέλους υπέρ της ΕΡΤ, δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπών).

Για την αλλαγή του πλαισίου το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των παραγωγών ΑΠΕ.

Το ΥΠΕΚΑ συγκάλεσε το Φεβρουάριο νέα σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να δοθούν οι κατευθύνσεις για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος υποστήριξης της ανάπτυξης ΑΠΕ στην χώρα.  Οι κατευθύνσεις αυτές θα αποτελέσουν την βάση για το σχέδιο μεταρρύθμισης που θα καταρτιστεί από ειδική ομάδα εργασίας που συγκροτεί το ΥΠΕΚΑ μαζί με φορείς της αγοράς.

“Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος», μέσω νομοθεσίας [1ο τρίμηνο 2012], διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.”

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την προώθηση του Προγράμματος “Ήλιος”. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που θα νομοθετηθούν εντός του Μαρτίου, επιδιώκουν τη θεσμοθέτηση και τον προσδιορισμό του περιεχομένου του Προγράμματος  που αφορά στην αξιοποίηση του ηλιακού  ενεργειακού δυναμικού  της χώρας προς όφελος της εθνικής οικονομίας, στην παραγωγή και εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και στη συνεισφορά στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος που θεσμοθετείται με το σχέδιο νόμου, οι διατάξεις προβλέπουν τη σύσταση εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»  με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως φορέα προώθησης και υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος και λειτουργία εταιρειών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και χωρίς χρονοβόρες και επαχθείς διοικητικές διαδικασίες.

Λοιπά μέτρα στον τομέα της ενέργειας

“Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και την άνευ διακρίσεων και αποτελεσματική κατανομή δυναμικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού. Η εν λόγω επίλυση περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) τροποποιημένου κώδικα αγοράς ηλεκτρισμού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού για τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και των παραρτημάτων του. [1ο τρίμηνο 2012]”

Ο εντοπισμός των όποιων εκκρεμοτήτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δρομολογηθεί η τακτοποίησή τους.

Σχόλια