ΔΕΠΑ: προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός – Μέχρι 22 Μαρτίου οι αιτήσεις

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του  Δημοσίου ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΕΠΑ, μαζί με τις θυγατρικές της (από κοινού «Όμιλος ΔΕΠΑ»), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και δραστηριοποιείται στην προμήθεια, εμπορία, μεταφορά και διανομή του.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. ανήκει κατά 65% στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά 35% στην εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Οι Πωλητές και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν συμφωνήσει την από κοινού διάθεση των μετοχών τους στην ΔΕΠΑ. Το ΤΑΙΠΕΔ θα οργανώσει και συντονίσει τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία για λογαριασμό και των δύο.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους:

– είτε για την απόκτηση της ΔΕΠΑ με τη σημερινή εταιρική του δομή (bundledsale),

– είτε για την απόκτηση χωριστά της ΔΕΠΑ Α.Ε. – συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών της στις ΕΠΑ Α.Ε- και του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μετά από σχετικό εταιρικό μετασχηματισμό (unbundledsale).

Στην πρώτη περίπτωση, είναι προς διάθεση το 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι προς διάθεση το 100% της ΔΕΠΑ Α.Ε. και ξεχωριστά το 66% του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (από το οποίο 31% διατίθεται από το Ελληνικό Δημόσιο και 35% από τα ΕΛΠΕ).

Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο θα διακρατήσει 34% των μετοχών του στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Διαγωνιστική Διαδικασία

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν κατ’ αρχή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιλεγούν για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι την 17:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου στις 22 Μαρτίου 2012.

Οι προεπιλεγέντες επενδυτές, που θα κληθούν να συνεχίσουν, θα υποβάλουν τις ενδεικτικές προσφορές τους καθώς και άλλα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Μετά την αξιολόγηση των επιπλέον στοιχείων και των ενδεικτικών προσφορών, οι επενδυτές που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελευταία φάση, και θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές είτε για τον Όμιλο ΔΕΠΑ Α.Ε. ως έχει σήμερα είτε ξεχωριστά για την ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα ή μέσω συμπράξεων. Μετά την αξιολόγηση των τελικών προσφορών, θα επιλεγεί ο τελικός επενδυτής και θα καθοριστεί η τελική μορφή της συναλλαγής. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου 2012.

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, δήλωσε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη διαδικασία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ. Πρόθεσή μας είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του Ομίλου ΔΕΠΑ στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά και ταυτόχρονα να ενισχυθούν με νέα κεφάλαια αλλά και τεχνογνωσία από το εξωτερικό οι επιχειρήσεις του Ομίλου μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της αποτελούν ενδιαφέρουσα και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του χώρου, παγκοσμίως. Φυσικά θα διασφαλιστούν όλοι οι όροι πρόσβασης στην αγορά φυσικού αερίου που προβλέπει το 3ο Ενεργειακό Πακέτο και η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο…»

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται μέσω της μητρικής εταιρίας ΔΕΠΑ Α.Ε. στη χονδρική πώληση, εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες. Μέσω του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο Όμιλος ΔΕΠΑ έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του εγχώριου δικτύου μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης καθώς και των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης υγρού φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μέσω της συμμετοχής, με ποσοστό 51%, στις εταιρίες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου (ΕΠΑ), ο Όμιλος ΔΕΠΑ έχει παρουσία στον τομέα της διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Όμιλος ΔΕΠΑ συμμετέχει εν δυνάμει σε σημαντικά διεθνή έργα διασύνδεσης, όπως ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας (IGI), ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και ο αγωγός SouthStream.

Οι τράπεζες UBS Ltd, NM Rothschild & Sons Ltd και Alpha Bank Α.Ε. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ . H Νομική Εταιρία Clifford Chance LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοί του.

econews

Σχόλια