Πρόγραμμα «Ήλιος»: οι προτάσεις του ΣΠΕΦ για αιτήσεις και εγχώριες επιχειρήσεις

1
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Δύο προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Ήλιος” κατέθεσε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ αφορούν από τη μια πλευρά την προτασία της προτεραιότητας σύνδεσης στο δίκτυο των υφιστάμενων αιτήσεων φωτοβολταϊκών και αφετέρου τη μελλοντική συμμετοχή ημεδαπών μονάδων φωτοβολταϊκών στο Πρόγραμμα “Ήλιος”.

Κεντρικός άξονας των προτάσεων όπως αναφέρει ο ΣΠΕΦ είναι « η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και την εθνική οικονομία αλλά και η προστασία και περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά».

Αναλυτικότερα, ο ΣΠΕΦ αναφέρει τα εξής:

1.Σε συνέχεια του άρθρου 10 του σ/ν όπου αναφέρεται πως:

«…Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων ΑΠΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων…»

Προτείνουμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4, την ακόλουθη διατύπωση:

«Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες –Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ήλιος, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται στον ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η προτεραιότητα αυτή ωστόσο δεν αφορά στα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Η υπέρβαση της προθεσμίας…»

2. Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος.

Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWhθα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Βή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν.

Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Συστάθηκε η ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Πρόγραμμα Ηλιος Α.Ε.» και μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί από το «Πράσινο Ταμείο», προβλέπεται με νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα αντιστοιχεί σε μια μετοχή που θα ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα σύμπραξης της νέας εταιρίας με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών παραγωγής.

    Η νέα εταιρία που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος «Ηλιος», δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα και την εξαγωγή της στην Ευρώπη, θα εκπονήσει τις σχετικές μελέτες και θα εξασφαλίσει τη γη από δημόσιες εκτάσεις και ακίνητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Comments are closed.