Πρόγραμμα «Ήλιος» με εξαγωγικό χαρακτήρα μαζί με άλλες ΑΠΕ προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις απόψεις της για το Σχέδιο Νόμου για το ΗΛΙΟΣ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υπουργό ΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έληξε χθες.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επικροτεί την κεντρική ιδέα του ΗΛΙΟΣ, να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας. Ο στόχος αυτός πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό εργαλείο των επόμενων δεκαετιών.

H EΛΕΤΑΕΝ έχει – εδώ και χρόνια – ζητήσει την προώθηση αυτού του οράματος προτείνοντας τους ενεργειακούς αγωγούς «Απόλλωνα» και «Αίολου».

Κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην Ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ:

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι αυτός ο εξαγωγικός χαρακτήρας καθορίζεται στην εισαγωγή του σχεδίου νόμου. Καλεί όμως για σαφέστερες και καθαρότερες διατυπώσεις ώστε να υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη του ΗΛΙΟΣ δεν θα θίξει την ανάπτυξη και την προτεραιότητα των άλλων επενδύσεων Α.Π.Ε. στην πρόσβαση στα δίκτυα – που είναι ήδη κορεσμένα σε πολλές περιπτώσεις – και στην αξιοποίηση των χώρων εγκατάστασης,

2. θεωρεί επιβεβλημένη την ενεργό εμπλοκή του ΚΑΠΕ στην ανάπτυξη του ΗΛΙΟΣ, με στόχο την αξιοποίηση της τεράστιας τεχνογνωσίας του και την μείωση του κόστους μελετών και υπηρεσιών,

3. καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει ισότιμα όλες τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται για το ΗΛΙΟΣ στο σχέδιο νόμου, υπέρ όλων των έργων Α.Π.Ε. ώστε η Ελλάδα να βγει από το τέλμα της κρίσης ακολουθώντας το δρόμο της Πράσινης Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. απαιτεί κεντρικό συντονισμό.

Για την αποτελεσματική προώθησή τους, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση Α.Π.Ε., με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και εξουσίες και αρμοδιότητες στην εφαρμογή όλου του πλέγματος της νομοθεσίας που αφορά τις Α.Π.Ε. Το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας πρέπει να ενσωματώνει αυτό το ρόλο.

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για το ΗΛΙΟΣ και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/28

Κατ’ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σύσκεψη της Τετάρτης 22/2/2012 η οποία περιελάμβανε και ενημέρωση σε σχέση με το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ.

Με την παρούσα επιθυμούμε να υποβάλλουμε τα σχόλια μας επί του σχετικού νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση. Τα σχόλια μας αφορούν την Ενότητα του σχεδίου που αφορά το ΗΛΙΟΣ. Η Ενότητα που αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28 που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ενσωματωθεί με το νόμο 3851/2010, επιτυγχάνει το σκοπό της και δεν έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση ενός εγχώριου ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος είναι να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό στόχο των επόμενων δεκαετιών.

Με την έννοια αυτή, κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από τους στόχους για το 2020 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Α.Π.Ε., έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην Ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι ειδικότερες παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:

1. Εκφράζουμε κατ’ αρχήν την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο εξαγωγικός χαρακτήρας του ΗΛΙΟΣ διατυπώνεται από το εισαγωγικό άρθρο της σχετικής Ενότητας του σχεδίου νόμου. Απαιτείται όμως και στη διάταξη αυτή, αλλά και στις ειδικότερες ρυθμίσεις που ακολουθούν, να υπάρξουν καθαρότερες διατυπώσεις και να ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες που θα εξασφαλίζουν ότι το ΗΛΙΟΣ και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, δεν θα δράσουν ανταγωνιστικά προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ που είναι ήδη σε ανάπτυξη και θα διασφαλίζουν την μεταξύ τους ισονομία.

Για τη διασφάλιση του αμιγώς εξαγωγικού και μη ανταγωνιστικού προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ χαρακτήρα του ΗΛΙΟΣ, θεωρούμε απαραίτητο να αποκλειστεί ρητά η δυνατότητα εγχώριας κατανάλωσης και στατιστικής μεταφοράς ενέργειας από τους σκοπούς του Προγράμματος (για αυτό πρέπει – ενδεικτικά- να διαγραφεί η παραπομπή στο αρ. 6 της Οδηγίας από την παρ. 2.α του αρ. 10 του σχεδίου νόμου και η σχετική επιλογή της παρ. 6.β του αρ. 13 του σχεδίου).

2. Είναι κατανοητοί λόγοι για τους οποίους προκρίνεται η δημιουργία νέας εταιρείας για το ΗΛΙΟΣ. Ταυτόχρονα όμως η Πολιτεία διαθέτει –μέσω του ΚΑΠΕ- ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης των έργων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το ΚΑΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

3. Για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία και η διαφάνεια, όλα τα προνόμια, οι προθεσμίες, οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι προτεραιότητες που προβλέπει το σχέδιο νόμου πρέπει να ισχύουν για όλες τις επενδύσεις Α.Π.Ε. και όλα τα έργα διανομής και μεταφοράς και η προτεραιότητα εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων να εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλου είδους επένδυσης ή εργασίας που δεν αφορά Α.Π.Ε. Ειδικά, για τους όρους σύνδεσης δεν νοείται καμία αλλοίωση της προτεραιότητας υπέρ νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

Επίσης απαιτείται να μην θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα έργων Α.Π.Ε. επί δημοσίων ακινήτων.

4. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω, η Υπηρεσία ΑΠΕ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Στη νέα Γενική Διεύθυνση θα αποσπαστούν επιπλέον διοικητικοί υπάλληλοι από τις υπόλοιπες μονάδες της δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή κάθε νομοθεσίας που εμπλέκει τις Α.Π.Ε. (δασικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, πολεοδομικής, υδάτινων πόρων, άμυνας κλπ). Μετά την πλήρη στελέχωσή της και την κατάρτιση εγχειριδίων λειτουργίας και διαδικασιών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, η νέα Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει να εκδίδει κατά προτεραιότητα την άδεια για την εγκατάσταση όλων των επενδύσεων Α.Π.Ε. μετά την άδεια παραγωγής, χωρίς εμπλοκή άλλων υπηρεσιών. Σταδιακά, η νέα αυτή Γενική Διεύθυνση να αποκτήσει και περιφερειακή δομή.

Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου.

Για τις προτάσεις μας που δεν αφορούν άμεσα το συγκριμένο σχέδιο νόμου (π.χ. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. σε Γενική Διεύθυνση με κατάλληλο οργανόγραμμα και στελέχωση) είμαστε στη διάθεσή σας.

Σχόλια