Μακεδονία: μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

To Ευρωπαϊκό  Έργο «Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of Port, Industries and Cities Emissions (APICE)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος MED (2007-2013) υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης και άλλους εταίρους.

Σκοπός του Έργου είναι η μελέτη της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μεγάλα αστικά κέντρα – λιμάνια της Μεσογείου, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,  λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινοτική και τη διεθνή νομοθεσία.

Στο Έργο συμμετέχουν διοικητικοί και επιστημονικοί φορείς από 5 πόλεις : Βενετία, Γένοβα, Θεσσαλονίκη, Μασσαλία και Βαρκελώνη,  που ταυτόχρονα αποτελούν και μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου.

Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχουν ως Εταίροι : η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε  2.281.420,00€. Ο προϋπολογισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι 123.280,00€, εκ των οποίων το 75%  δηλ. 92.460,00€ χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το 25% δηλ. 30.820,00€ από εθνικού πόρους.

Στο πλαίσιο του Έργου θα πραγματοποιηθούν:

Καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας των τελευταίων ετών στις περιοχές μελέτης με έμφαση στα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Περιγραφή των λιμανιών και των υφιστάμενων δικτύων μετρήσεων στις περιοχές μελέτης.

Ανασκόπηση της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που επηρεάζει άμεσα όλες τις φάσεις του έργου.

Μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μέχρι 10μm (PM10), χημικός χαρακτηρισμός τους και ανάλυση της συνεισφοράς των πηγών εκπομπών ρύπων στην ποιότητα  της ατμόσφαιρας στο λιμάνι της Μασσαλίας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να γίνει μία ουσιαστική σύγκριση των μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων μέτρησης μεταξύ των επιστημονικών εταίρων.

Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μέχρι 2.5μm (ΡΜ2.5) για εκτενή χρονική περίοδο στις πόλεις μελέτης, χημικός χαρακτηρισμός τους και εφαρμογή μοντέλων ποιότητας της ατμόσφαιρας προκειμένου να εκτιμηθεί η συνεισφορά των διαφορετικών πηγών εκπομπών ρύπων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας σε κάθε πόλη.

Στα πλαίσια του έργου, έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των δραστηριοτήτων των λιμανιών και στην απογραφή των εκπομπών ρύπων από αυτές (πχ μετακινήσεις πλοίων, φορτοεκφορτώσεις και αποθήκευση προϊόντων κλπ). Μοντέλα ποιότητας της ατμόσφαιρας θα χρησιμοποιηθούν επίσης προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας διαφορετικών σεναρίων για τις εκπομπές των ρύπων,  τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη των πόλεων και των λιμανιών με την όσο το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τέλος, ένα προς υιοθέτηση στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα διαμορφωθεί με κύριο γνώμονα τη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια του Έργου, η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει πολλαπλώς με ενημερωτικά δελτία, ανάπτυξη ιστοσελίδας, συζητήσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε συναντήσεις εργασίας και με επιστημονικά άρθρα σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια.

econews

Σχόλια