ΑΠΕ και αειφορική χρήση των πόρων: Σχέδιο βιο-οικονομίας στην ΕΕ

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια στρατηγική για να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή οικονομία προς μεγαλύτερη και πιο βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050 και λόγω των πεπερασμένων φυσικών πόρων, η Ευρώπη χρειάζεται ανανεώσιμες βιολογικές πηγές ενέργειας για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και για υλικά, ενέργεια και άλλα προϊόντα.

Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» περιγράφει μια συνεκτική, διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος.

Στόχος είναι μια περισσότερο καινοτόμος οικονομία χαμηλών εκπομπών, συμφιλιώνοντας τις απαιτήσεις για βιώσιμη γεωργία και αλιεία, ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο εστιάζει σε τρεις κύριους πυλώνες:

– ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία

– ανάπτυξη των αγορών και της ανταγωνιστικότητας των τομέων της βιοοικονομίας

– παρότρυνση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών να συνεργαστούν στενότερα.

Ο όρος «βιοοικονομία» σημαίνει μια οικονομία που χρησιμοποιεί βιολογικούς πόρους από τη γη και τη θάλασσα, καθώς και απόβλητα, ως εισροές στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, στη βιομηχανική παραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας. Καλύπτει επίσης τη χρήση βιολογικών διεργασιών για βιώσιμες βιομηχανίες.

Τα βιολογικά απόβλητα, για παράδειγμα, έχουν σημαντικές δυνατότητες ως εναλλακτική λύση αντί των χημικών λιπασμάτων ή για μετατροπή σε βιοενέργεια και μπορούν να επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 2 %.

Η βιοοικονομία της ΕΕ έχει ήδη κύκλο εργασιών περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια ανθρώπους.

Περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την παραγωγή τροφίμων, χαρτιού και χαρτοπολτού, καθώς και τμήματα της χημικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ενέργειας.

Κάθε ευρώ που επενδύεται σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και καινοτομία στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 10 ευρώ προστιθέμενη αξία στους τομείς της βιοοικονομίας έως το 2025.

econews

Σχόλια