2Βparks: σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης πάρκων ο Σχοινιάς Μαραθώνα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

2bparks attiki

Το 2Βparks είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν έντεκα πόλεις και περιφέρειες από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρος).

Κύριος στόχος του Προγράμματος MED είναι «να καταστεί ολόκληρος ο χώρος της Μεσογείου μία περιφέρεια, ικανή να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό ώστε να εξασφαλιστεί ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενεές, εδαφική συνοχή, καθώς και ενιαία πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό τον επιστημονικό συντονισμό της κυρίας Νίκης Ευελπίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τμήμα Χωροταξίας και Πάρκων (Spatial Planning and Parks Department) της περιφέρειας Βένετο της Ιταλίας.

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν καινοτόμα μοντέλα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό, σε επιχειρηματικές επιλογές και τον θεσμικό πυρήνα σκέψης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το 2Bparks:

 • Υποστηρίζει τους διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών με αποτελεσματικά εργαλεία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες θα πρέπει να συμφιλιώνονται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα των στρατηγικών σχεδίων των προστατευόμενων περιοχών
 • Εξασφαλίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και του κοινού στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ως κινητήριες δυνάμεις της ενίσχυσης των προστατευόμενων περιοχών
 • Αναπτύσσει επιχειρήσεις βιοποικιλότητας
 • Βελτιώνει τις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις αξίες και τις ευκαιρίες που δίνονται μέσα από τις προστατευόμενες περιοχές, ενώ παράλληλα διαδίδει την κουλτούρα της αειφόρου ανάπτυξης
 • Ενισχύει το βιώσιμο τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές

Οι γενικοί στόχοι του δικτύου 2Bparks, για τα 3 χρόνια υλοποίησής του (2010 – 2013) είναι:

 • Ο σχεδιασμός της προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, στον οποίο θα συμβάλει σημαντικά ο «Χάρτης Πορείας» (Roadmap) ο οποίος θα παρέχει ένα εύχρηστο, φιλικό προς το χρήστη εργαλείο υποστήριξης των διαχειριστών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις υπάρχουσες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, επιλέγοντας τις πλέον κατάλληλες για την εκάστοτε περιοχή
 • Ο βιώσιμος τουρισμός και το marketing για ομοιογενή ανάπτυξη μέσω του «Λευκώματος» (Notebook), ενός χρήσιμου εργαλείου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που συναινούν στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου και στην καταγραφή τους ως μέλη του δικτύου Eurocharter
 • Εκπαίδευση και έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση με το «Βιβλίο Πηγών» (Sourcebook) και την εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία θα εξασφαλίσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον γνώσεων και θα αυξήσει την δυνατότητα απασχόλησης όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται στις προστατευόμενες περιοχές

Η ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης του τρόπου ζωής και της ευημερίας αφενός, και της διατήρησης των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων αφετέρου, προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη που υποστηρίζεται από τις ακόλουθες βασικές πτυχές: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ενίσχυση, την κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτιστική πολυμορφία.

Με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, το 2Bparks συμβάλλει στην αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των μεσογειακών κοινωνιών, οικονομιών και προστατευόμενων περιοχών.

Το δίκτυο 2Bparks θα καταστεί ένα λειτουργικό εργαλείο για την πρόληψη του κατακερματισμού των προστατευόμενων περιοχών, με προσανατολισμό την αναβάθμιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ελληνική περιοχή μελέτης που εντάσσεται στις δράσεις του δικτύου 2Bparks είναι το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα. Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή.

Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την Αθήνα και καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της περιοχής μήκους 3χλμ. και πλάτους 450μ.περίπου. Η περιοχή περιλαμβάνει μία ποικιλία βιότοπων και υγροβιότοπων οι οποίοι είναι μοναδικοί για την Αττική και σπάνιοι για τον Ελλαδικό χώρο.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την βέλτιστη διαχείριση και τουριστική αξιοποίηση του Πάρκου. Στα πλαίσια αυτά:

 • αναπτύσσει μια εξ αποστάσεως εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος εκπαίδευσης όλων των ηλικιακών ομάδων και των γνωστικών αντικειμένων τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλο το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου
 • πραγματεύεται μια στρατηγική αξιοποίησης της προστατευόμενης ζώνης για να καταστεί πρότυπο τουριστικού προορισμού και παραδίδει στις τοπικές αρχές έναν Χάρτη Πορείας (RoadMap), ένα εύχρηστο εργαλείο για την υποστήριξη των διαχειριστών του Πάρκου
 • φέρνει την ερευνητική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση κοντά στον ιδιωτικό τομέα και μεριμνεί για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την δικτύωση του τόπου εντός και εκτός Ελλάδας και την προσέλκυση στοχευμένων ομάδων επισκεπτών
 • θεσμοθετεί ετήσιες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (transnational educational camps)
 • παραδίδει  δύο εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία για την αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας (sourcebook) και εκδηλώσεων (e-calendar) που προάγουν τις προστατευόμενες ζώνες και διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη
 • ευαισθητοποιεί το κοινό (μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες, στελέχη τοπικών φορέων) με την οργάνωση φεστιβάλ, τοπικών και διεθνών εκδηλώσεων, την έκδοση ενημερωτικών εγχειριδίων και διαφημιστικών φυλλαδίων

Αν είστε φοιτητής, ερευνητής, δάσκαλος ή εμπλέκεστε με τον ευρύτερο τομέα των γεωεπιστημών, της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και του τουρισμού, σας περιμένουμε στην ομάδα μας!

Περισσότερες πληροφορίες: www.2bparks.org, evelpidou@geol.uoa.gr

** Το 2Bparks υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED, 2007 -2013, στα πλαίσια του άξονα 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Εδαφικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (€65.685.053 ΕΤΠΑ) και τον Στόχο 2.1 «Προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων και κληρονομιάς».

Σχόλια