ΑΠΕ: το ΠΔ για Χρήσεις Γης αποκλείει τις μικρές μονάδες λέει η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Eπιστ0λή προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ΠΔ Χρήσεων Γης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ισχυρίζεται πως το σχέδιο ΠΔ Χρήσεων Γης φαίνεται να αγνοεί τελείως ή και να αποκλείει τις ΑΠΕ και ειδικότερα τις μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών και τις μικρές ανεμογεννήτριες.

Καταθέτει δε τις προτάσεις της προκειμένου οι ΑΠΕ να μην αποκλειστούν από τεράστιες εκτάσεις της ελληνικής επικράτειας.

Αναλυτικότερα, η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει τα εξής:

«Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τις απόψεις μας για το υπό προετοιμασία Προεδρικό Διάταγμα για τις Χρήσεις Γης.

Κατ’ αρχήν είναι αδιαμφισβήτητα θετική η προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί και κωδικοποιηθεί η σχετική νομοθεσία περί χρήσεων γης.

Φρονούμε όμως ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο δεν έχει λάβει υπόψη του, στο βαθμό που θα όφειλε, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά περιοριστικό και να μη συμβαδίζει με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. και το αρ. 9 του ν. 3851/2010.

Ειδικά για τις λεγόμενες μικρές Α.Π.Ε. (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά φωτοβολταϊκά κλπ), το σχέδιο φαίνεται να τις αγνοεί τελείως και να τις αποκλείει. Θέματα επίσης εγείρονται με την εγκατάσταση Α.Π.Ε. στις εκτός σχεδίου περιοχές και στις περιοχές προστασίας.

Προκειμένου να αρθούν τα ανωτέρω προβλήματα και κυρίως προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση του ΠΔ με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε. προτείνεται:

ι) Να υπάρξει ρητή διάταξη που θα διευκρινίζει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του συγκεκριμένου ΠΔ και κάποιου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, τότε εφαρμόζεται το τελευταίο.
ιι) Να υπάρξει ρητή διάταξη ότι ειδικά για τις Α.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 9 του ν.3851/2010
ιιι) Να εισαχθούν διατάξεις ως ακολούθως:

A. Nα επιτρέπονται εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργα, εφόσον κατατάσσονται σε κατηγορία μηδενικής ή χαμηλής όχλησης, σε περιοχές:
1. Αποκλειστικής κατοικίας (αρ. 2)
2. Αμιγούς κατοικίας (αρ. 3)
3. Γενικής κατοικίας (αρ. 4)
4. Πολεοδομικού κέντρου κλπ. (αρ. 5)
5. Κοινωφελών λειτουργιών (αρ. 7)

6. Ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου (αρ.  8)

7. Οριοθετημένοι οικισμοί (αρ. 12)

B. Να επιτρέπονται εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργα σε περιοχές:
1. Τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας (αρ. 6)
2. Χονδρεμπορίου (αρ. 9, Α.3)
3. Εμπορευματικού κέντρου (αρ. 9, Β.3)
4. Εγκαταστάσεις ΜΜΜ (αρ. 13, Α) και Λοιπές Εγκαταστάσεις (αρ. 13, Γ) (να διευκρινιστεί ότι οι Α.Π.Ε. συγκαταλέγονται στις “άλλες εγκαταστάσεις”)
5. Ελέγχου και Περιορισμοί Δόμησης και Χρήσεων (αρ. 14) και συγκεκριμένα σε όλες τις ζώνες αυτών, ήτοι:
• Ζώνες γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
• Ζώνες διασφάλισης αστικών υποδομών
• Ζώνες εκτόνωσης αστικών επιβαρύνσεων
6. Ειδικής Προστασίας (αρ. 15)

Δικαιολογητική βάση των ανωτέρω προτάσεων αποτελεί η κατ’ αρχήν συμβατότητα των Α.Π.Ε. με όλες τις παραπάνω περιοχές και χρήσεις. Είναι αυτονόητο ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η εγκατάσταση Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των προβλεπομένων στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο και την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η μη συμπερίληψη στο σχέδιο ΠΔ των ανωτέρω περιοχών ως κατ’ αρχήν δόκιμων και επιτρεπτών για τις Α.Π.Ε. θα οδηγήσει σε a priori αποκλεισμό τους από τεράστιες εκτάσεις της Ελληνικής επικράτειας».

Σχόλια