Σύστημα Εμπορίας Ρύπων: από 1η Ιανουαρίου εντάσσονται οι αεροπορικές

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012 η υπαγωγή των αερομεταφορών στον ευρωπαϊκό μηχανισμό εκπομπών Emission Trading SystemETS.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β’/29.12.2010) έγινε η τροποποίηση της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β΄/27.12.2004) για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/101/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία, η οποία στοχεύει στην ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω ΚΥΑ και σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τους συντελεστές σύγκρισης για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών (Απόφαση 2011/638/ΕΕ), το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών γνωστοποιεί τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας, καθώς και τα δωρεάν δικαιώματα που τους κατανέμονται για το έτος 2012 και την περίοδο 2013-2020. Τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα διαβιβασθούν στην αρμόδια αρχή για την εγγραφή τους στο Ελληνικό Μητρώο Αερίων Θερμοκηπίου.

Αναλυτικό σημείωμα με πληροφορίες τόσο για το ιστορικό, όσο και για το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω υπαγωγής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .

Σχόλια