Πράσινες τεχνολογίες στην αγορά

0
268

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ένα νέο μέσο για να βοηθήσει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Με το πιλοτικό πρόγραμμα για την Εξακρίβωση της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ETV) θα εξασφαλιστεί ανεξάρτητη εξακρίβωση των επιδόσεων νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Αυτό θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να αποδείξουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους περί επιδόσεων καθώς και τους αγοραστές να εντοπίσουν τις καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το πιλοτικό πρόγραμμα για την Εξακρίβωση της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, που είναι πλήρως εθελοντικό, θα καλύψει κατ” αρχάς τρεις τομείς:

– επεξεργασία και παρακολούθηση των υδάτων

υλικά, απόβλητα και πόροι

ενεργειακές τεχνολογίες

Στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πρώτων αγοραστών ή των επενδυτών σε νέες τεχνολογίες με την παροχή αξιόπιστων, επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Αυτό θα πάρει τη μορφή ενός πιστοποιητικού εξακρίβωσης που θα χρησιμοποιείται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας απευθύνονται κυρίως σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες για να αποδείξουν τις επιδόσεις νέων τεχνολογιών σε σύγκριση με μεγαλύτερους κατασκευαστές.

Το πρόγραμμα Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας θα μειώσει την ανάγκη για πολλαπλές εγκαταστάσεις επίδειξης ή για επαναλαμβανόμενες εκστρατείες δοκιμών στις διάφορες αγορές.

Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τις εξαγωγές σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Αμερική ή η Ασία, όπου προοδευτικά αναγνωρίζεται η προσέγγιση της Εξακρίβωσης της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την πιστοποίηση των φορέων εξακρίβωσης που θα επαληθεύουν τις τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία πιστοποίησης του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, κατάλογος των οποίων διατίθεται στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πιστοποίηση.

Στους επόμενους μήνες θα δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) για την υποστήριξη πιστοποιημένων φορέων εξακρίβωσης κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος.

econews

Σχόλια