Ισπανική συνδρομή για την προστασία ευαίσθητων περιοχών

0
9

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», με τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της ΟΙΚΙΠΑ, του Πανεπιστημίου Πάτρας καθώς και ιδιωτών.

Η συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα στα γραφεία της ΝΕΑ, όπου Ισπανοί προσκεκλημένοι ειδικοί εισηγητές από το Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela και τη Δ/νση Φυσικών Περιοχών και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Αγροτικών Υποθέσεων της Γαλικίας (Ισπανία) συζήτησαν με τους παραβρισκόμενους ζητήματα θεσμικών και μη, πλαισίων διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

Μετέφεραν την εμπειρία αλλά και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη Γαλικία για την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, αλλά και τη τεχνογνωσία τους για την επιτυχή διαχείριση περιοχών πολλαπλών χρήσεων γης όπου και το μωσαϊκό των οικονομικών δραστηριοτήτων σε πολλές περιπτώσεις διαταράσσει το φυσικό περιβάλλον.

Παρουσιάστηκαν οι πολιτικές που εφαρμόζονται για τη Διατήρηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών ΝΑΤURA 2000 της Γαλικίας, οι διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των φυσικών περιοχών τους, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και οι δράσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση, οι πρακτικές για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών καθώς και τα εργαλεία αποτελεσματικής συνεργασίας των αρμόδιων διοικητικών μονάδων.

Τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές επίτευξης ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης τόσο για τη Γαλικία όσο και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πολυπαραγοντική διάσταση τέτοιων θεμάτων.

Τα συμπεράσματα από τη συνάντηση εργασίας θα συγκεντρωθούν και θα αναρτηθούν τόσο στο διαδικτυακό τόπο του έργου F:ACTS! www.factsproject.eu όσο και σε αυτόν της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος www.nea.gr.

econews

Σχόλια