Ενεργειακός χάρτης πορείας για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050

0
133

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών της Ευρώπης κατά περισσότερο από 80% έως το 2050 θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικές οι εκπομπές άνθρακα κατά την παραγωγή ενέργειας.

Ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, που παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό χωρίς να διαταραχτεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ανταγωνιστικότητα. Μετά από ανάλυση διαφόρων σεναρίων, στο έγγραφο αυτό περιγράφονται οι συνέπειες ενεργειακού συστήματος χωρίς εκπομπές άνθρακα και το πλαίσιο πολιτικής που απαιτείται.

Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προβούν στις απαιτούμενες επιλογές στον ενεργειακό τομέα και να δημιουργήσουν σταθερό επιχειρηματικό κλίμα για ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως μέχρι το 2030.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος, Günther Oettinger, δήλωσε: «Μόνο ένα νέο ενεργειακό μοντέλο θα καταστήσει το σύστημά μας ασφαλές, ανταγωνιστικό και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Διαθέτουμε πλέον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα απαραίτητα μέτρα άσκησης πολιτικής που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστούν οι σωστές επενδύσεις».

Η ανάλυση βασίζεται σε ενδεικτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν με διαφορετικούς συνδυασμούς των τεσσάρων κύριων τρόπων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα).

Κανένα από αυτά δεν είναι πιθανόν να υλοποιηθεί, από όλα όμως προκύπτει με σαφήνεια ένα σύνολο αναμφιβόλως θετικών επιλογών για τα προσεχή έτη.

Στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 παρατίθενται σειρά συντελεστών που έχουν θετικό αντίκτυπο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και, επομένως, είναι καθοριστικής σημασίας για ορισμένα βασικά αποτελέσματα, όπως:

· Η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές άνθρακα είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή.

Όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές καθιστούν δυνατή την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών και ενδεχομένως είναι μακροπροθέσμως λιγότερο δαπανηρά από τις σήμερα ασκούμενες πολιτικές.

· Είναι αποφασιστική η σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ενεργειακό μίγμα που έχει επιλεχθεί, για την επίτευξη των σχετικών με το CO2 στόχων έως το 2050 χρειάζονται απαραιτήτως υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και σημαντική αύξηση των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα σενάρια δείχνουν επίσης ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει σπουδαιότερο ρόλο από ό,τι τώρα. Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια ― που επίσης έχουν συμπεριληφθεί σε όλα τα σενάρια, με διαφορετικά μερίδια ― αποτελούν ευέλικτες επιλογές για το ενεργειακό μίγμα των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί με ταχύ ρυθμό καλά συνδεδεμένη εσωτερική αγορά.

· Οι έγκαιρες επενδύσεις είναι λιγότερο δαπανηρές.

Οι επενδυτικές αποφάσεις για τις αναγκαίες υποδομές μέχρι το 2030 πρέπει να ληφθούν τώρα, καθώς πρέπει να αντικατασταθούν υποδομές που έχουν κατασκευαστεί πριν από 30-40 έτη. Με τη λήψη αποφάσεων αμέσως είναι δυνατόν να αποφευχθούν δαπανηρότερες αλλαγές μετά από εικοσαετία. Η εξέλιξη του ενεργειακού τομέα της ΕΕ απαιτεί ούτως ή άλλως εκσυγχρονισμό και πολύ πιο ευέλικτη υποδομή, όπως διασυνοριακές διασυνδέσεις, «ευφυή» διασυνδεδεμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπές άνθρακα για την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

· Συγκράτηση της αύξησης των τιμών.

Επενδύσεις τώρα θα ανοίξουν το δρόμο για καλύτερες τιμές στο μέλλον. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία μέχρι το 2030, αλλά μάλλον φθίνουσα πορεία μετέπειτα, λόγω του χαμηλότερου κόστους προμήθειας, των πολιτικών εξοικονόμησης και των βελτιωμένων τεχνολογιών. Το κόστος θα αντισταθμιστεί από το υψηλό επίπεδο αειφόρων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, τις συναφείς με αυτές τοπικές θέσεις εργασίας και τη μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές. Με όλα τα σενάρια επιτυγχάνεται η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, χωρίς σημαντικές διαφορές όσον αφορά το συνολικό κόστος ή τις επιπτώσεις στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

· Χρειάζονται οικονομίες κλίμακας.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και ασφαλέστερο εφοδιασμό σε σύγκριση με εθνικά παράλληλα συστήματα. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει, μεταξύ άλλων, κοινή αγορά ενέργειας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.

econews

Σχόλια