Οικοκαινοτομία: Σχέδιο προώθησης «πράσινων» τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

0
32

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η οικοκαινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το νέο Eco-Innovation Action Plan (EcoAP) (Σχέδιο δράσης οικοκαινοτομίας) θα δώσει ώθηση σε καινοτομίες που μειώνουν τις πιέσεις στο περιβάλλον και θα γεφυρώσει το κενό μεταξύ καινοτομίας και αγοράς.

Οι περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες είναι ευπρόσδεκτες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, επομένως η οικοκαινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Το EcoAP αποτελεί μια από δεσμεύσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση της καινοτομίας» και βασίζεται στο Environmental Technologies Action Plan (ETAP) (Σχέδιο δράσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών) του έτους 2004.

Το σχέδιο διευρύνει την εστίαση από τις πράσινες τεχνολογίες στην ευρύτερη έννοια της οικοκαινοτομίας, στοχεύοντας συγκεκριμένεα σημεία συμφόρησης, προβλήματα και ευκαιρίες για επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων μέσω της καινοτομίας.

Το EcoAP περιλαμβάνει δράσεις, τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και στην πλευρά της προσφοράς, με αντικείμενα την έρευνα και τη βιομηχανία, καθώς και τα μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης.

Το σχέδιο αναγνωρίζει το νευραλγικό ρόλο της περιβαλλοντικής ρύθμισης ως οδηγού της οικοκαινοτομίας και προβλέπει επανεξέταση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επίσης τονίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την παραγωγή περισσότερο καινοτόμων τεχνολογιών και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Ακόμη, το σχέδιο αποδίδει έμφαση στη διεθνή παράμετρο της οικοκαινοτομίας και στη βελτίωση του συντονισμού πολιτικών με διεθνείς εταίρους.

Το σχέδιο δράσης θα επιταχύνει την οικοκαινοτομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας με κατάλληλα στοχοθετημένες δράσεις.

Για να συμβάλει σε ισχυρότερη και σταθερότερη ζήτηση οικοκαινοτομίας στην αγορά, θα λάβει μέτρα στους τομείς των κανονιστικών κινήτρων, των ιδιωτικών και δημόσιων προμηθειών και των προτύπων, ενώ θα συγκεντρώσει στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να βελτιωθούν η ετοιμότητα για επενδύσεις και οι ευκαιρίες δικτύωσης.

Στις ουσιώδεις παραμέτρους του νέου σχεδίου δράσης περιλαμβάνονται:

– Χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας για την προώθηση της οικοκαινοτομίας

– Στήριξη έργων επίδειξης και συμπράξεων, ώστε να φθάσουν στην αγορά φερέλπιδες, έξυπνες και φιλόδοξες επιχειρησιακές τεχνολογίες

– Εκπόνηση νέων προτύπων για προώθηση της οικοκαινοτομίας·

– Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και υπηρεσιών στήριξης ΜΜΕ

– Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

– Στήριξη της ανάπτυξης αναδυόμενων δεξιοτήτων και ειδικοτήτων, καθώς και σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας·

– Προώθηση της οικοκαινοτομίας μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας.

econews

Σχόλια