Περιβάλλον και κλίμα: 3,2 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος LIFE

0
16

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2020 σε ένα νέο πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμαLIFE.

Το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα θα βασιστεί στην επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος LIFE+, αλλά θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, να είναι απλούστερο και πιο ευέλικτο και να έχει έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Μεταξύ των νέων πτυχών του μελλοντικού προγράμματος LIFE συγκαταλέγονται:

– Η δημιουργία ενός νέου υποπρογράμματος για τη δράση για το κλίμα

– Σαφέστερος ορισμός των προτεραιοτήτων με πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρινόμενα σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη

– Νέες δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα, μέσω «ολοκληρωμένων έργων», τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους

Το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον θα στηρίξει τις προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς:

– «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων»· τομές που θα επικεντρωθούν σε πιο καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε άλλους τομείς

– «Βιοποικιλότητα»· τομέας όπου θα αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας και να αποκατασταθούν οικοσυστημικές υπηρεσίες, διατηρώντας ως κύριο στόχο τη στήριξη των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ιδίως μέσω ολοκληρωμένων έργων που συνάδουν με τα πλαίσια δράσης με προτεραιότητα των κρατών μελών (όπως περιγράφονται στο νέο έγγραφο της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000)

– «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση»· τομέας που θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων, τη διασπορά βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη συμμόρφωση, πέραν των εκστρατειών ευαισθητοποίησης

Το υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

-«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»· θα επικεντρωθεί στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

– «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος»· θα επικεντρωθεί στην αύξηση της αντοχής στην κλιματική μεταβολή·

– «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση»· θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, τη συνεργασία και τη διάδοση πληροφοριών για την αλλαγή του κλίματος και της δράσης προσαρμογής.

Οι επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση έργων θα παραμείνουν ο κύριος τύπος παρέμβασης του προγράμματος.

Η επιχορήγηση ΜΚΟ και άλλων φορέων θα είναι ακόμη δυνατή, και θα υπάρχουν δυνατότητες συνεισφορών σε καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Το LIFE θα υιοθετήσει λιγότερο περίπλοκες και πλέον ευέλικτες διαδικασίες.

econews

Σχόλια