ΥΠΕΚΑ: πρόσκληση για στελέχωση της εταιρείας διαχείρισης υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) απευθύνει το ΥΠΕΚΑ, προς όλους τους υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο, ή σε Ν.Π.Δ.Δ, ή σε νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών στην ΕΔΕΥ Α.Ε.

Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της ΕΔΕΥ Α.Ε. αφορούν σε πέντε θέσεις υπαλλήλων Τακτικού Προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες:

– Δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων

– Τρεις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έως τις 31.12.2011.

Τα προσόντα που θα πρέπει να πληρούν είναι:

Α. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.

Β. Επιστημονική εξειδίκευση στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, που αποδεικνύεται με:

ι) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή

ιι) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή

ιιι) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση, ή επιστημονική ανακοίνωση, σε θέμα σχετικό με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Γ. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή των αποσπωμένων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ της ΕΔΕΥ Α.Ε, ενώ το προσωπικό που θα αποσπασθεί θα λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες θα βαρύνουν την εταιρία.

Σχόλια