ΥΠΕΚΑ: μείωση των οργανικών μονάδων κατά 40%

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ολοκλήρωσε το σχέδιο νέου οργανογράμματος του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο επιτυγχάνεται συνολική μείωση των οργανικών μονάδων περίπου 40%.

Το νέο οργανόγραμμα εκπονήθηκε κατόπιν εκτεταμένης εσωτερικής διαβούλευσης και ως κύριο στόχο του έχει το εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ και τον εκσυγχρονισμό των δομών του. Για τη διαμόρφωση του νέου οργανογράμματος ως βασικός κανόνας τέθηκε η ύπαρξη κατ’ ελάχιστον τριών Διευθύνσεων σε κάθε Γενική Διεύθυνση και τριών Τμημάτων σε κάθε Διεύθυνση προκειμένου η νέα οργανωτική δομή να είναι λειτουργική και αποτελεσματική.

Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών μονάδων (διοικητικά και οικονομικά θέματα, νομική υποστήριξη, πληροφορική κλπ.) σε μία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι λειτουργίες αυτές είναι σήμερα κατακερματισμένες σε τρεις Γραμματείες και πέντε Γενικές Διευθύνσεις.

Περαιτέρω, καταργούνται Διευθύνσεις και Τμήματα που παραμένουν ανενεργά επί σειρά ετών, λόγω έλλειψης ουσιαστικού αντικειμένου ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στις Περιφέρειες.

Στο νέο οργανόγραμμα ενσωματώνονται οι Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, και Αρχιτεκτονικής οι οποίες έχουν συσταθεί με πρόσφατους νόμους. Επιπρόσθετα, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας η οποία θα στελεχωθεί κατά προτεραιότητα και στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες οι μονάδες του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες παρακολουθούν τα θέματα κλιματικής αλλαγής.

ΥΠΕΚΑ

Σχόλια