Αλιεία: Νέο ταμείο για τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ

0
14

Περιβάλλον, Οικολογία, Ενέργεια:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία νέου ταμείου για τη θαλάσσια και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.

Μέσω του ταμείου θα χρηματοδοτούνται έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. Επιπλέον, θα μειωθεί η γραφειοκρατία, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, δήλωσε: «Το νέο ταμείο θα συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα. Δεν θα δαπανώνται πλέον χρήματα για την κατασκευή μεγάλων σκαφών. Η αλιεία μικρής κλίμακας και η υδατοκαλλιέργεια θα επωφεληθούν από αυτόν τον οικολογικό προσανατολισμό του προϋπολογισμού της κοινής αλιευτικής πολιτικής»

Στο πλάισιο διαμόρφωσης μιας νέας, έξυπνης οικολογικής αλιείας, το ΕΤΘΑ θα προσφέρει στους αλιείς το κίνητρο που χρειάζονται ώστε η αλιεία να είναι λιγότερο επιζήμια για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση και να αντιστραφεί η μείωση των ιχθυαποθεμάτων.

Το νέο ταμείο θα στηρίζει επίσης καινοτόμα έργα όπως είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να μειώσουν τον αντίκτυπο της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Ακόμα, θα ενισχύσει σημαντικά τους παράκτιους στόλους μικρής κλίμακας, δεδομένης της ζωτικής τους σημασίας για την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων.

Στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, το ταμείο θα προσπαθήσει να στηρίξει τον κλάδο με βιώσιμο τρόπο επιβραβεύοντας την καινοτομία και προωθώντας επίσης νέα είδη υδατοκαλλιέργειας, όπως είναι η υδατοκαλλιέργεια ειδών που δεν προορίζονται για τη διατροφή.

Το ΕΤΘΑ θα ενθαρρύνει ακόμα τη συνεργασία αλιέων και επιστημόνων στην αναζήτηση τρόπων εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο.

Επιπλέον, με στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, θα παρέχει στήριξη για ενέργειες όπως είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση και η βελτίωση των γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του ταμείου, σημειώνεται ότι το νέο ταμείο θα χρησιμοποιείται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων από κοινού με τα κράτη μέλη. Οι πόροι στα διάφορα κράτη μέλη θα χορηγούνται με βάση τη σημασία του αλιευτικού τους κλάδου.

Κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα διευκρινίζοντας πώς προτίθεται να δαπανήσει τα χρήματα που θα του έχουν χορηγηθεί. Αφού η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα, θα επαφίεται στο οικείο κράτος μέλος να αποφασίσει ποια έργα θα χρηματοδοτήσει.

Το νέο αυτό ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) καθώς και σειρά άλλων μέσων. Το ταμείο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί με κονδύλιο ύψους 6.5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

econews

Σχόλια